Úvodní stránka > Aktuality

Je čas poslouchat, co říkají data

14.10.2021

Všichni aktéři potravinářského řetězce souhlasí s hlavními zásadami stanovenými ve strategii Farm to Fork a jsou si plně vědomi toho, že je třeba provádět neustálé a podstatné zlepšování, aby byl zajištěn udržitelnější přístup k našim potravinovým systémům. Několik nedávno publikovaných studií o strategii Farm to Fork naznačuje, že pokud budou současné cíle implementovány tak, jak byly navrženy, budou pro zemědělce EU představovat značné náklady a ohrozí životaschopnost celého evropského zemědělství.

Čas pro politická sdělení o strategii Farm to Fork uplynul. Nyní je čas analyzovat údaje, které jsou v současné době k dispozici. V posledních měsících se několik klíčových zpráv a studií pokusilo posoudit a změřit dopady cílů stanovených Evropskou komisí.

Studie provedené americkým ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem HFFA, Společným výzkumným střediskem EU (JRC), Univerzitou v Kielu a Univerzitou a výzkumným centrem ve Wageningenu (WUR) dospěly k závěru, že existuje několik významných dopadů a hluchých míst, která naléhavě vyžadují pozornost tvůrců politik v EU.

Například:

  • Studie JRC předpovídá, že očekávaný pokles mezi 40 a 60 % emisí skleníkových plynů z evropského zemědělství vyplývající z implementace Farm to Fork cíle povedou k tomu, že evropská zemědělská výroba, včetně jejích emisí bude přenesena do třetích zemí.
  • Studie Univerzity v Kielu předpokládá, že by se Evropa mohla stát čistým dovozcem potravin, což je v přímém rozporu s otevřenou strategickou autonomií podporovanou Evropskou komisí během krize COVID.
  • Studie USDA dospěla k závěru, že cíle stanovené ve strategii Farm to Fork by mohly vést k tomu, že 22 milionů lidí bude vystaveno potravinové nejistotě.

Proč se Evropa nedívá na data?

Tyto studie, z nichž každá používá jinou metodiku a mají různá východiska a omezení, se navzájem doplňují. Všichni docházejí ke stejným závěrům. Zemědělská produkce EU se v některých oblastech a u některých produktů poměrně drasticky sníží. Pokud jde o kumulativní dopad cílů, nejnovější studie WUR ukazuje průměrný pokles produkce mezi 10 – 20 % s poklesem až o 30% u některých plodin.

Pokud jde o živočišnou výrobu, studie z univerzity v Kielu poukazuje na 20% snížení produkce hovězího masa v EU a 17% snížení produkce vepřového masa. Další dokument WUR o politice  potvrzuje celkový pokles produkce hovězího, vepřového a mléka a mléčných výrobků, což povede nejen ke zvýšení cen pro spotřebitele v EU, ale také ukazuje diskutabilní dopady na příjmy chovatelů hospodářských zvířat.

Data jasně ukazují na dopady na obchod, na příjmy zemědělců a v konečném důsledku na spotřebitelské ceny. Změna potravinového systému za těchto podmínek bude obtížnější a zavedení spotřebních daní, jak navrhuje Evropský parlament, by mohlo způsobit jeho sociální nespravedlnost.

Všichni aktéři v agropotravinářském řetězci si jsou vědomi environmentálních a klimatických výzev, kterým dnes čelíme. Všichni jsme odhodláni hrát svou roli v boji za zmírnění negativních dopadů změny klimatu. Evropská zemědělská produkce patří mezi zdroje, které jsou nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Evropští producenti se nicméně domnívají, že s inovacemi a příslušnou podporou zemědělské politiky EU budou zemědělci pokračovat ve výrobě ještě udržitelnějším způsobem. Uznáváme očekávání společnosti a tvůrců politik v oblasti produkce potravin. Politický cíl, který není založen na údajích, však bude mít škodlivé účinky na evropské zemědělství. Musíme vytvářet politiky zaměřené na řešení na základě údajů, které máme k dispozici, přičemž jejich základním kamenem jsou inovace.

Abychom mohli začít mluvit o řešeních při plnění cílů naší Farm to Fork, musíme mít společné chápání výzev, se kterými se potýkáme. Toto společné chápání by mělo být založeno na komplexním a kumulativním posouzení dopadů provedeném Evropskou komisí. Nejnovější studie univerzity ve Wageningenu s jejími různými scénáři jasně ukazuje, že posuzování účinků cílů Farm to Fork izolovaně, jak si Komise představuje, poskytne pouze částečný obraz kumulativní reality.

Stejně tak dychtíme jako Komise ukončit tuto diskusi o nutnosti provést kumulativní posouzení dopadů. Žádáme komplexní posouzení, protože chceme porozumět tomu, kde pravděpodobně vzniknou problémy, abychom mohli diskutovat o možných řešeních.

Odkazy na studie:

https://www.fas.usda.gov/newsroom/economic-and-food-security-impacts-eu-farm-fork-strategy
https://hffa-research.com/wp-content/uploads/2021/05/HFFA-Research-The-socio-economic-and-environmental-values-of-plant-breeding-in-the-EU.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121368
https://grain-club.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Farm_to_fork_Studie_Executive_Summary_EN.pdf

Záznam z tiskové konference: 

 

Přílohy
tz-dopady-green-deal-rijen21.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN