Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko svazu k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

18.11.2015

Tisková zpráva

18. 11. 2015

 

Stanovisko svazu k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

V současné době se v poslanecké sněmovně projednává další novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem této novely je usnadnit výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, odstranit úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, nemusí platit poplatek stát, naopak povinnost uhradit poplatek obcím a krajům zůstává. Poslední bod novely říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví.

 

Zemědělský svaz ČR, jakožto sdružení významné části podnikatelů působících v oblasti zemědělské výroby, vnímá tento návrh novely jako rozporuplný. Chápeme, že rozdíl v povinnostech hradit poplatek mezi státem a obcemi a kraji v případě dopravních staveb, který vyvolával diskuse již při projednávání nyní platné novely, je nelogický a nijak zvlášť nevadí. 

Zbylé dva body tj. výjimky z hrazení odvodů za odnětí půdy a to pro výstavbu rodinných domů a pro veřejně prospěšné stavby v zastavitelné ploše jsou pro nás ale zcela neakceptovatelné a jsou zcela v rozporu se záměrem tohoto zákona, tj. ochranou zemědělské půdy. Jakékoliv výjimky z povinnosti hradit poplatek považujeme za krajně nežádoucí.  Každá takováto výjimka představuje precedens, na který se pak odvolávají další obdobné návrhy. Z těchto důvodů Zemědělský svaz ČR zásadně odmítá poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v tomto znění.

Stanovisko Zemědělského svazu se tak plně ztotožňuje s nesouhlasným stanoviskem vlády České republiky k tomuto návrhu. Dle názoru Zemědělského svazu ČR jde o návrh, který značně překračuje rámec základních principů právní ochrany zemědělského půdního fondu a akceptace tohoto návrhu půdního fondu v nezanedbatelném množství případů se všemi negativními dopady takového postupu. „Je zcela zřejmé, že autoři tohoto návrhu si neuvědomují nenahraditelnou hodnotu zemědělské půdy a její strategický význam pro naši zemi, pro naše obyvatelstvo a preferují zájmy developerů“, konstatoval předseda svazu Ing. Martin Pýcha.

Proto Zemědělský svaz ČR žádá poslance Parlamentu ČR o odmítnutí návrhu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu předloženou jako sněmovní tisk. Č. 543.  

 

Ing. Jana Sixtová 

Přílohy
2015-11-18-stanovisko-svazu-k-navrhu-zakona-o-ochrane-zemedelskeho-pudniho-fondu.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN