Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků (dále jen „návrh nařízení vlády)

15.6.2016

I. Obecně

Zemědělský svaz ČR vítá záměr MZe využít možnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení SOT“) k možnosti ustavení organizací producentů (dále jen OP) a sdružení a mezioborových organizací. Sdružování zemědělců ke společnému odbytu produkce je jeden z nejvýznamnějších nástrojů posílení postavení zemědělců v rámci výrobní vertikály, který je významně používán ve všech vyspělých zemích. Jedním z důvodů, proč mají zemědělci v ČR nižší realizační ceny je i nízká organizovanost v odbytových družstvech a organizacích producentů. Mezi 100 největších odbytových organizací v EU není ani jedna z ČR. V některých komoditách u nás neexistuje žádná odbytová organizace. V ČR pracují zatím pouze OP pro mléko a pro ovoce a zeleninu, u nichž přímo z pravidel SOT vyplývají hmatatelná zvýhodnění.

Vzhledem k tomu, že nás byl přirozený vývoj přerušen minulým režimem a také díky špatnému způsobu privatizace, kdy většina zpracovatelských potravinářských podniků nebyla vrácena zemědělským družstvům, existuje u nás velký handicap v organizovanosti zemědělců. To staví naše zemědělce do nevýhodného postavení nejen vůči zpracovatelům a obchodu (tj. ostatním článkům výrobní vertikály) ale také vůči zemědělcům z ostatních zemí, kteří jsou organizováni do silných odbytových organizací. K překonání tohoto handicapu je nezbytné, aby česká vláda podporovala sdružování zemědělců do těchto odbytových organizací, které budou nejen společně realizovat produkci a ale i další nezbytné aktivity (společný nákup vstup, služby, poradenství, marketing, zpracování produkce atd..).

Pokud má být podporován vznik a činnost organizací producentů a, je důležité, aby takovéto vznikající OP, byly takové minimální velikosti, aby to mělo skutečný ekonomický efekt pro jejich zakládající členy (zemědělce). Zároveň je třeba omezit riziko ze vzniku účelových OP, které by byly zakládány pouze s cílem využívat zvýhodnění pro OP či jejich členy např. zvýhodněním v Programu rozvoje venkova. Hlavní požadovaný aspekt fungování OP má být posílení postavení zemědělců na trhu a tudíž je žádoucí, aby takovéto vznikající OP byly co největší, co do počtu členů a realizované produkce. Proto je nezbytné, aby byla stanovena optimální kritéria pro uznání OP a to minimální počet členů nebo disponibilita minimálním objemem nebo hodnotou tržní produkce.

II. Konkrétní připomínky

§ 2 Uznání organizace producentů odst. (5)

Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání organizace producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Navrhujeme doplnit slovo pracovních „….. a to vždy nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.“

K návrhu změny nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků navrhujeme úpravu

V § 4 odst. 2 písmeno a) nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků zní:

„a) seznam všech členů, z nichž každý musí být producentem mléka, jejich minimální počet je 10 a jejichž minimální roční obchodovaná produkce mléka organizace producentů činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 15 000 000 kg,“.

Důvodem navrhovaného snížení z 150 000 000 kg na 15 000 000 kg je skutečnost, že pro menší odbytová družstva je původně navrhovaná částka příliš vysoká s tím, že současně vnímáme prostor pro to, aby organizace producentů mohly sdružovat ve sdružení organizací producentů, které mohou vyjednávat za více subjektů. Pokud bychom tyto menší odbytové organizace vyřadili z možnosti zaregistrovat se jako OP, znemožnili bychom jim vstoupit do již zmíněného sdružení organizací producentů.

III. Připomínky k příloze

1. Min. hodnota nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu organizací producentů v posledním kalendářním roce

V příloze není možné uvádět minimální hodnoty nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu organizací producentů v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti, neboť nově vznikající OP nebudou mít historii.

Proto navrhujeme úpravu:

„Minimální hodnota nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu členy organizace producentů v posledním kalendářním roce před podáním žádosti.“

2. Výše minimální hodnoty nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu organizací producentů

Vnímáme obtížnost a citlivost nastavení výše minimální produkce, tak aby na straně jedné nedošlo k zamezení vzniku OP (z důvodu požadavku na příliš velikou produkci) a na straně druhé, aby nedocházelo ke vzniku účelových OP s cílem využívat výhody pro členy OP ale skutečný benefit ze společně obchodované produkce by byl mizivý. Stávající návrh odpovídající podílu na trhu některých odvětví nám přijde nízký. Jedinou výjimkou je sektoru chovu prasat, kde v současnosti dochází dle našich informací k poklesu stavů a kde navrhujeme číslo snížit. Námi navrhované limity jsou označeny červeně.

Příloha k nařízení vlády č. …/2016 Sb.

Minimální počet producentů zemědělského produktu v daném odvětví v organizaci producentů a minimální hodnota nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu organizací producentů za předchozí kalendářní rok

Název odvětví

Kód KN dodávaného zemědělského produktu

Zemědělský produkt

Minimální počet producentů zemědělského produktu

Minimální hodnota nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu organizací producentů v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti

Obiloviny

1001

1002

1003

1004

1005

1008

Obiloviny (včetně osiva)

8

15

80 mil. Kč

150 mil. Kč

Cukr

1212 91

Cukrová řepa

7

10

10 mil. Kč

50 mil. Kč

Chmel

1210

Chmelové šištice

5

5 mil. Kč

Brambory

0701 90

Brambory

5

10 mil. Kč

20 mil. Kč

Ostatní produkty

1205 1090

ex 1205 9000

Semena řepky nebo řepky olejky, ne k setí

8

15

50 mil. Kč

150 mil. Kč

Ostatní produkty

1206 0091

1206 0099

Slunečnicová semena, též drcená, ne k setí

4

2,5 mil. Kč

Ostatní produkty

1207 9190

Maková semena, ne k setí

5

4 mil. Kč

15 mil. Kč

Víno

08061090

Vinné hrozny moštové

5

4 mil. Kč

Víno

2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009 (zejména tichá vína, šumivá vína, perlivá vína, likérová vína)

5

5 mil. Kč

Živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny a podobné, řezané květiny a okrasná zeleň

Kapitola 06

Živé dřeviny a rostliny, cibule, kořeny, řezané květiny a okrasná zeleň

5

8 mil. Kč

Ostatní produkty

0904

0905

0906

0907

0908

0909

0910

1211 20

1211 40

1211 9086

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

5

2,5 mil. Kč

Hovězí a telecí maso

ex0102

Živý skot na porážku

5

100 t

500 t.

Vepřové maso

ex0103

Živá domácí prasata na porážku

10

50 tis. kusů prasat

30 tis. kusů prasat

Skopové a kozí maso

ex0104

Živé ovce a kozy na porážku

10

1 000 kusů jehňat

5

300 kusů kůzlat

Drůbeží maso

ex0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus),kachny, husy, krocani, krůty a perličky na porážku

3

2 mil. kusů

Vejce

0407  21 00

Čerstvá vejce slepic druhu

Gallus domesticus

3

10 mil. kusů

20 mil. kusů

 

Ing. Martin Pýcha
 předseda ZS ČR

Přílohy
2016-stanovisko-k-nv-o-op.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN