Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu zákona o významné tržní síle

1.7.2015

Zemědělský svaz České republiky považuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití za velice důležitý právní nástroj, který řeší alespoň část problémů, které mají zemědělští producenti s odbytem svých produktů zejména do velkých obchodních řetězců. Z těchto důvodů Zemědělský svaz České republiky zásadně odmítá návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití – sněmovní tisk č. 478, neboť podstatou návrhu zákona, který předložili poslanci Miroslav Kalousek a František Laudát  je zrušit bez náhrady zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který nabyl účinnosti dne 1. února 2010 a upravuje vztahy mezi výrobci a obchodníky zemědělských a potravinářských výrobků.

 

Jsme přesvědčeni, že schválení návrhu novelizace tohoto zákona, který má číslo sněmovního tisku 444 a jehož podstatou je zejména odstranit nejasnosti a nepřehlednost platné právní úpravy /odstranění některých nejasností ohledně pojmů, rozsahu povoleného, resp. zakázaného jednání a snazší aplikace zákona při správních řízení vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže/ je správnou cestou.

 

Poznatkům některých členských subjektů Zemědělského svazu České republiky plně korespondují teze důvodového zprávy tohoto zákona, která poukazuje na to, že vztah mezi obchodními řetězci je problémem, který trvá již od 90. let 20. století s tím, že dodavatelé až do přijetí zákona č. 395/2009 Sb. neměli možnost bránit se nežádoucím praktikám ze strany odběratelů jako je např. přenášení obchodního rizika odběratele na dodavatele, uzavírání smluvních vztahů pod nepřiměřeným nátlakem, svévolné úpravy smluvního vztahu ze strany odběratele atp. Současně je třeba se v plném rozsahu ztotožnit i se závěrem obsaženým v důvodové zprávě, kde se dovozuje, že situace není řešitelná pomocí soutěžních pravidel, tj. zákona o ochraně hospodářské soutěže.

 

Z těchto důvodů Zemědělský svaz České republiky odmítá jak návrh na zrušení zákona jako takového, tak i návrh, aby materie, která je předmětem právní úpravy tohoto zákona byla přenesena do jiných právních předpisů, typicky právě zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tento přístup by způsobil, že právní úprava dnes v obsažená v jediném právním předpise by byla rozptýlena mezi více právních předpisů a to včetně zákona o ochraně hospodářské soutěže, který se však při řešení těchto problémů zjevně neosvědčil.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

 

Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Přílohy
2015-6-29-tz-zemedelsky-svaz-cr-pro-zvts.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN