Úvodní stránka > Aktuality

TZ: Dotace a odborné vzdělávání zemědělců - pravdy a mediální nepravdy

18.8.2016

V pondělí 3. srpna vydal týdeník Dotyk článek s názvem Jde v zemědělství ještě vůbec něco bez dotací? Autorka Táňa Králová negativně vykreslila projekt odborného vzdělávání zootechniků zaměřený na Zefektivnění chovu prasat a skotu prostřednictvím odborného vzdělávání zootechniků. Z článků vyznívá, že tento projekt organizovaný Zemědělským svazem ČR je zbytečný a podporuje jen velké podniky. Je škoda, že autorka tohoto článku stejně jako v případě projektu Zemědělství žije! neoslovila Zemědělský svaz, aby získala podrobnější informace o tomto projektu. Vychází pouze ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), prostor k vyjádření nedostal nikdo ze Svazu.

 

Jak to tedy doopravdy je?

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že kontrola NKÚ u vzdělávacího projektu neshledala žádná pochybení. Zároveň je také nutné upozornit, že projekt Zefektivnění chovu prasat a skotu prostřednictvím odborného vzdělávání zootechniků nerozlišuje účastníky podle velikosti. Účastníkem kurz mohl být kdokoli, kdo se zabývá chovem prasat, tedy  i malí či střední chovatelé prasat. V rámci tohoto projektu bylo uskutečněno osmnáct jednodenních seminářů a dvě exkurze. Celkem bylo proškoleno 360 účastníků. Účastníci obdrželi rozsáhlé podkladové materiály (v tištěné podobě a na CD). Součástí rozpočtu bylo také celodenní stravování účastníků.

 

Kurzy pro zemědělce nejsou zbytečné. Sami si o ně říkají

Není také pravda, že u tohoto projektu není hodnocen jeho reálný smysl a kvalita ani hlídána efektivnost vynaložených prostředků. Tyto naše semináře vychází z analýzy vzdělávacích potřeb, kterou si svaz udělal tj. přímo z požadavků od zemědělců. Na všechny nákladové položky stanovilo ministerstvo zemědělství v rámci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 maximální limity. Součástí pravidel jsou přesně specifikované tematické okruhy, kterých se vzdělávací akce musí týkat. V opačném případě by projekt nebyl uznán. Není tedy pravdou, že ministerstvo zemědělství „ani nevědělo, čeho chce touto podporou dosáhnout“. Projekty byly dále hodnoceny přísnými preferenčními kritérii. Tato kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií je posuzováno jako nedodržení podmínek dotace.

Tvrzení, že „se MZe nezajímalo, co podpořená vzdělávací a poradenská aktivita účastníkům přinesla“, není opět pravdivé. Na seminářích, které Zemědělský svaz organizuje, účastníci vyplňovali a vyplňují dotazník, ve kterém hodnotí: přínos vzdělávací akce pro vlastní práci, výběr lektora, organizační a technické zabezpečení semináře, jakou problematiku postrádali a jaká další témata vzdělávání považují za potřebná. Na tato hodnocení se snažíme rychle reagovat. V některých případech jsme po prvním či druhém semináři, kdy nebyl některý lektor příliš dobře hodnocen, přistoupili k jeho rychlé výměně.

 

 

Zemědělství žije! A dotace jsou řádně vyúčtovány

 

V roce 2013 dotace pro Zemědělský svaz činila 1 680 000 Kč, nikoliv 3 000 000 Kč, jak se objevilo v článku Dotyku. Peníze určené na osvětově-vzdělávací projekt Zemědělství žije nebyla zcela vyčerpána, takže svaz 350 000 Kč ministerstvu zemědělství v řádném termínu vrátil. Dotace nevládním neziskovým organizacím činí ze strany ministerstva 70 % z celkového rozpočtu, 30 % platí příjemce, tady v tomto případě Zemědělský svaz ČR.

            Není důvod, aby Zemědělský svaz ČR byl stíhán za porušení rozpočtové kázně. Problém je v rozdílu mezi pravidly pro čerpání dotace a vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace obé z dílny ministerstva zemědělství. Zatímco pravidla jednoznačně umožňují čerpání dotace na osobní náklady pracovníků, Rozhodnutí o poskytnutí dotace tuto možnost upravují nejasně a jeden z možných výkladů je, že je tato možnost zakázána.

Zemědělský svaz tento rozpor objevil okamžitě při obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. ještě před čerpáním dotace a realizací projektu, a obrátil se s žádostí o výklad na ministerstvo zemědělství, protože v podané žádosti dopředu jasně deklaroval záměr část dotace použít na mzdu pracovnice, která projekt na svazu realizovala.

Odpovědný pracovník ministerstva zemědělství, navíc autor pravidel pro čerpání této dotace, nám e-mailem potvrdil, že čerpání dotace na osobní náklady je možné, přesněji, cituji: že z dotace lze financovat fyzické osoby, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projekt“. V odpovědi z ministerstva zemědělství bylo dále potvrzeno: „Vy jakožto realizátor projektu se také budete realizací projektu zabývat a tudíž je možné hradit Vaše Osobní náklady (mzdu a příslušné odvody) z poskytnuté dotace. Podle bodu 2b) nelze dotaci použít na mzdy funkcionářů, kteří se neúčastní realizace projektu.“

Na základě této informace Zemědělský svaz dotaci čerpal a také řádně vyúčtoval. Stejně tak i v závěrečné zprávě informoval o čerpání části dotace na osobní náklady uvedené pracovnice a ministerstvo zemědělství tuto informaci nijak nezpochybnilo.

 

Zemědělský svaz se žádného pochybení nedopustil

Nejvyšší kontrolní úřad přesto vede řízení se Zemědělským svazem o porušení rozpočtové kázně. Podle NKÚ je komunikace mezi Zemědělským svazem ČR a ministerstvem zemědělství považována za neformální korespondenci, nikoliv za výklad rozhodnutí ministerstva. NKÚ ani nestačil oficiální dopis pana Zdeňka Adamce, náměstka pro řízení sekce ekonomiky a informačních technologií na ministerstvu zemědělství, který potvrdil, že čerpání bylo v pořádku.

                                                    

 

 

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

Přílohy
2016-8-18-tz-u-projektu-zeme-ede-elstvi-a-z-eije-nedos-elo-k-porus-eeni-a-rozpoc-etove-a-ka-azne-e.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN