Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Opatření způsobila pokles hrabošů, obavy z hromadných otrav necílových organismů se nenaplnily

16.7.2020

Tisková zpráva – Kalamitní výskyt hraboše polního sužoval Česko v roce 2019 a přetrval do jarních měsíců roku 2020. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) proto letos v předjaří reagoval mimořádnými opatřeními ke snížení hospodářských škod. Výjimečné a dočasné povolení aplikace vyšších dávek rodenticidů včetně možnosti jejich povrchového rozmetání na nejhůře postižených pozemcích tak umožnilo zemědělcům lokálně snížit výši škod. K hromadným otravám necílových živočichů přitom nedošlo.

Mimořádná opatření ÚKZÚZ proti přemnoženému hraboši

V roce 2019 došlo na území ČR k mimořádným výskytům hraboše polního, což bylo zejména na střední a jižní Moravě příčinou hospodářsky významných škod. Gradace hraboše polního pokračovala po celou mírnou zimu 2019/20 a jaro 2020.  Pro období 13. února až 11. června 2020 proto ÚKZÚZ ve spolupráci se SZÚ vydal mimořádná opatření proti přemnoženému hraboši s cílem umožnit zemědělcům alespoň částečně snížit hospodářské škody zejména na pícninách, ozimých plodinách a trvalých kulturách. V tomto období bylo možno použít rodenticidy výše uvedenými způsoby max. 3x a pouze za podmínky kalamitního přemnožení hraboše na daném pozemku. V případě rozhozu rodenticidu na povrch byla aplikace navíc podmíněna předchozím ověřením kalamitního stavu hraboše na dotčeném pozemku na základě terénního šetření ÚKZÚZ.


V čem bylo přemnožení hraboše mimořádné

Klíčovou příčinou přemnožení hraboše v letech 2018-2019 nebyly celkově dosažené počty hrabošů, které byly srovnatelné např. s rokem 2014, nýbrž dlouhodobě pro hraboše příznivý průběh počasí vyznačující se především mírnou zimou 2018/2019. Průběh počasí významně ovlivnil celkové načasování gradace hraboše polního, která tak započala o 3 měsíce dříve a právě v tomto období nastartovala významné hospodářské škody na plodinách. Podobně příznivý byl i průběh podzimu 2019 a zimy 2019/2020, kdy průběh počasí neměl obvyklý negativní dopad na populace hrabošů na našem území. Intenzita výskytu tohoto škůdce se nedržela pod prahem škodlivosti, nýbrž mnohonásobně převyšovala práh škodlivosti a existovalo značné riziko dalších hospodářsky významných škod na zemědělských porostech.

Úbytek množství hraboše v roce 2020 byl proto velmi pozvolný a nebylo možné se spoléhat na prudký přirozený pokles početnosti během zimy. Pokud by se jarní počasí vyvíjelo obdobně jako v roce 2019, mohlo opět dojít k prudkému nárůstu početnosti a značným škodám

Rozsah jarního přemnožení hraboše a ošetření rodenticidy

V průběhu února až června 2020 provedli inspektoři ÚKZÚZ šetření celkem na 109 092 ha, a kalamitní přemnožení hraboše bylo potvrzeno celkem na 89 155 ha, což představuje 82 % celkové šetřené plochy. Nejvíce byly kalamitním přemnožením hraboše postiženy pícniny (trvalé travní porosty, jeteloviny, trávy) v rozsahu 93 % prohlédnutých ploch, dále trvalé kultury (sady, vinice) v rozsahu 91 % prohlédnutých ploch, řepka ozimá v rozsahu 86 % prohlédnutých ploch a ozimé obiloviny v rozsahu 77 % prohlédnutých ploch. Nejméně byly kalamitně postiženy jařiny v rozsahu 4 % prohlédnutých ploch. Nejvyšší hodnoty kalamitního stavu vykazovaly porosty na jižní a severní Moravě, pouze v případě pícnin jižní Čechy.

Zemědělci jsou povinni oznamovat ÚKZÚZ zamýšlenou aplikaci všech rodenticidů alespoň 3 dny před její realizací. Od počátku roku 2020 do 15. 6. 2020 ÚKZÚZ obdržel celkem 1 210 oznámení aplikací rodenticidů; z toho bylo 848 (70 %) na aplikaci do nor v dávce do 2 kg/ha, 117 (10 %) na aplikaci do nor ve zvýšené dávce 2-10 kg/ha a 245 (20 %) na aplikaci rozhozem na povrch pozemků v dávce 2-10 kg/ha. Nejvyšší počet oznámení se vztahoval k ozimým plodinám včetně řepky ozimé. Rodenticidy byly proti hraboši nejvíce aplikovány na jižní Moravě, ve východních Čechách a na severní Moravě. Nejvíce oznámení o aplikaci rozhozem na povrch pozemku se týkalo ozimých obilovin (179), nejméně porostů trvalých kultur (2).

Účinnost aplikovaných rodenticidů byla prokazatelně dobrá zejména při jejich časné aplikaci v raných růstových fázích ošetřené plodiny. Později se účinnost rodenticidů snižovala s ohledem na velmi rychlý růstový vývoj rostlin na jaře a dostatek čerstvé zelené potravy pro hraboše. Rodenticidy pochopitelně nezastavily gradaci hraboše, při včasné aplikaci však umožnily lokálně snížit populační hodnoty hrabošů a tím snížit i hospodářské škody na porostech na ošetřených pozemcích.

Hromadné otravy necílových živočichů nenastaly

ÚKZÚZ prováděl kontroly dodržování podmínek aplikace rodenticidů, z toho nejvíce jich proběhlo u ohlášených aplikací rozhozem na povrch pozemků. Porušení podmínek aplikace, a to administrativní povahy, pak bylo zjištěno pouze u 4 kontrolovaných subjektů, které aplikovaly rodenticid do nor v dávce do 2 kg/ha.

Na základě sdělení Státní veterinární správy, státních veterinárních ústavů a České společnosti ornitologické byla otrava fosfidem zinku laboratorně prokázána u jednoho bažanta a jedné káně. Zcela se tak potvrdil předpoklad, že při dodržení všech stanovených podmínek aplikace rodenticidů nedojde k hromadným otravám necílových živočichů, a to ani při výjimečném povolení aplikace rodenticidů rozhozem na povrch pozemků. U dříve prezentovaných  otrav necílových organismů nebylo možno plně prokázat, zda byl úhyn důsledkem otravy nebo jiných příčin.

Jak dále s hrabošem?

Současný stav populace hraboše posiluje předpoklad, že ve druhé polovině roku 2020 nedojde celoplošně ke vzniku rozsáhlých a značných hospodářských škod, srovnatelných s rokem 2019.  K přemnožení hraboše však může  stále docházet na lokální úrovni, zejména v porostech vojtěšky, trvalých travních porostů, u trvalých kultur (sady, vinice). Lokální extrémní počty hrabošů jsou aktuálně zaznamenány např. na plochách obilnin, ale i řepky v Ústeckém kraji. Zvýšenou lokální škodlivost lze tak očekávat i v okresech středních a severozápadních  Čech.

ÚKZÚZ i nadále provádí cílený monitoring intenzity výskytu hraboše na celém území ČR a pravidelně v měsíčních intervalech uveřejňuje výstupy.

 

Autor a zdroj:

Ivana Kršková, tisková mluvčí

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_opatreni-zpusobila-pokles-hrabosu.html


 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN