Úvodní stránka > Aktuality

Vyhlášení soutěže Odpovědně ke krajině

19.4.2023

Cíl: ukázat, že produkční zemědělství hospodaří v souladu s přírodními principy a udržitelným způsobem.  

Záměr: Podporována bude prezentace synergického účinku krajinných prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny a technologických opatření při práci s půdou. Krajinné prvky – např. přerušovací pásy, biopásy, zatravněné a ozeleněné údolnice, protierozní meze, mokřady, tůně, extenzivní sady, pásy křovin a krajinné dřeviny výrazně zamezují erozi v dané lokalitě a značně zvyšují biodiverzitu krajiny. Současně bude hodnocena tolerantnost konvenčního zemědělství k takovýmto žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření. Preferováno je proto současné provozování produkční zemědělské výroby a péče o stávající prvky ekologické mikrostruktury zemědělské krajiny. Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. Hodnocen bude rovněž vliv realizovaných opatření na podporu adaptace zemědělství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině, případně úsilí optimalizovat zemědělské vstupy do agro-ekosystémů, a nebo úroveň dobrovolného zapojení do motivačních nástrojů společné zemědělské politiky (např. AEKO, PRV). 

Účastníci: Do soutěže se může prostřednictvím krajské územní organizace ZSČR přihlásit fyzická i právnická osoba, která hospodaří konvenčním způsobem a jejíž příjmy jsou převážně tvořeny příjmy z produkce zemědělských komodit, případně jejich dalšího zpracování. Podmínkou účasti v soutěži je, že v posledních 3 letech u účastníka nebylo zjištěno vážné porušení standardů DZES. Podnik se k účasti může přihlásit nejdříve po 3 letech od posledního přihlášení.

Přílohy
prihlaska23.docx
bilance-organicke-hmoty-a-zivin.xls


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN