Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz ČR ocenil vítěze soutěže Odpovědně ke krajině 2023

28.11.2023

Praha, 28. listopadu 2023 - Zemědělský svaz ČR vyhlásil vítěze 3. ročníku soutěže Odpovědně ke krajině, ve které chce podpořit produkční zemědělce, kteří hospodaří udržitelným způsobem a v souladu s přírodními principy. Letošním vítězem se stala Zemědělská akciová společnost Mžany z Královehradeckého kraje, která dokázala nejlépe skloubit zemědělské parametry, péče o krajinu, podporu okolní komunity a ekonomické ukazatele. ZAS Mžany je zejména vyhlášená chovem sumečka afrického, kterého také dodává do školních jídelen v několika krajích, čímž podporuje zdravé stravování dětí z lokálních zdrojů.

Do letošní soutěže Odpovědně ke krajině bylo vybráno sedm zemědělských podniků, z nichž vzešli tři finalisté. Kromě vítěze ZAS Mžany se do finále dostalo Zemědělské obchodní družstvo Rataje a 1. Hradecká zemědělská a. s.

 „O Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. jakožto vítězi rozhodlo, že k hospodaření na půdě a v krajině přistupuje komplexně. Společnost získala nejlepší bodové ohodnocení, co se týče biologické ochrany, bilance organické hmoty, kvality půdy, zakládání krajinných prvků, práce s lokální komunitou i podle ekonomického zhodnocení,“ vysvětluje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. K hlavním hodnotícím kritériím dále patřila bohatost osevních postupů, způsoby signalizace výskytu škodlivých organismů nebo používání vhodných technologií na půdě.

Zemědělský podnik ZAS Mžany, a.s. se nachází v Královéhradeckém kraji 15 km jihovýchodně od okresního města Hradec Králové v řepařské oblasti, kde dávají příznivé půdně-klimatické podmínky předpoklad vyšším výnosům a kvalitním rostlinným produktům. V ZAS Mžany, a. s. se věnují jak rostlinné (plodiny vhodné pro daný region), tak i živočišné výrobě. „Kromě šlechtitelského chovu krav – Červenostrakatého plemene – pro produkci mléka a masa jsme vybudovali ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou akvakulturní chov sumečka afrického, kterého chováme v areálu Stračov v nádržích s cirkulující vodou, která je čerpána z podzemních vrtů. Sumečka následně dodáváme do školních jídelen v celkem třech krajích. Chceme tím podpořit zdravé stravování dětí z lokálních zdrojů,“ říká Luděk Homoláč, předseda představenstva ZAS Mžany.

Členové hodnotící komise také ocenili, že tento podnik využívá moderních technologií precizního zemědělství - variabilní setí na základě výnosových map, hnojení minerálními hnojivy a cílené a lokální používání přípravků na ochranu rostlin, a zaujal je i způsob signalizace výskytu škodlivých organismů a způsoby ochrany rostlin – například využití Integrované ochrany rostlin, zakládání širokořádkových plodin, používání metody stip-till, plečkování cukrovky a kukuřice, aplikace vosiček trichoderma do kukuřice).

Ve svém hodnocení členové komise vyzdvihli také spolupráci tohoto podniku s obcemi a veřejností – ZAS Mžany a.s. spolupracují s ČZU a MZe, podporují střední školy se zemědělským zaměřením i další školy, sváží bioodpad, spolupracují na pozemkových úpravách, věnují finanční i materiální podporu spolkům, soutěžím a dalším kulturním akcím v regionu, realizují a udržují polní cesty, vysazují zeleň, spolupracují se spolkem TYTO, z. s. na lokalizaci a ochraně motáka lužního nebo s Českou společností ornitologickou (ochrana čejky chocholaté, usazení a obnova populací dutinových pěvců) a s mysliveckými sdruženími.

U dalšího z finalistů, Zemědělského obchodního družstva Rataje odborná komise ocenila, že využívá principy precizního zemědělství a že ve spolupráci s obcí vysadilo toto družstvo několik alejí ovocných stromů a zbudovalo protierozní meze.

U třetího finalisty, 1. Hradecké zemědělské a. s. komise vyzdvihla její bilanci živin a organických látek, výsadbu stromořadí ořešáku černého a financování čištění příkopů a úpravu terénu podél asfaltové cyklostezky včetně výsadby a údržby zeleně podél ní.

Soutěž Odpovědně ke krajině inicioval Zemědělský svaz ČR. Členy hodnotitelské komise jsou zástupci zemědělských výzkumných ústavů (VÚMOP, VÚRV), České zemědělské univerzity, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Cílem je motivovat zemědělce k hospodaření udržitelným způsobem na základě zkušeností produkčních zemědělců.

Přílohy
tz-jsou-znami-vitezove-souteze-odpovedne-ke-krajine-final-281123.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN