Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz ČR se vyhrazuje proti nové úpravě greeningu

31.5.2017

Zemědělský svaz ČR reaguje na probíhající diskuzi o nových pravidlech greeningu. Současný návrh na zjednodušení SZP a greeningových pravidel zahrnuje i návrh na zákaz aplikace pesticidů na produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu (EFA), kam spadají i pícniny, plodiny vázající dusík či meziplodiny. To může omezit pěstování pícnin, které jsou důležitou součástí výživy přežvýkavců. Svaz svůj postoj již odeslal Evropskému parlamentu.

 

V právě probíhajících jednáních Evropského parlamentu reaguje Zemědělský svaz odmítavým postojem k předložené úpravě greeningových pravidel. Vzhledem k prokazatelným nepříznivým dopadům zákazu aplikace pesticidů v produktivních EFA na české i evropské zemědělce jsme tímto návrhem znepokojeni. Podporujeme tak postoj evropských organizací COPA/COGECA, které jménem evropských zemědělců a jejich družstev jednoznačně odmítly zákaz aplikace pesticidů na produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu.

Jsme přesvědčeni, že tento krok by mohl mít významný dopad na hospodářskou soutěž v sektoru proteinových plodin a na české zemědělce obzvlášť, neboť ti plní podmínky stanovené EFA právě především pěstováním proteinových plodin. Navíc je třeba upozornit, že EU je v produkci proteinových plodin závislá na dovozu a tento zákaz, by mohl tuto závislost dále prohloubit.

Využívání tradičních zemědělských praktik, jako je pěstování proteinových plodin nebo plodin vázajících dusík, přispívá k redukci aplikace minerálních hnojiv, a navíc má pozitivní dopad na kvalitu půd, včetně prevence proti půdní erozi. Vedle toho jsou proteinové plodiny i důležitým krmivem pro hospodářská zvířata, především pro přežvýkavce.

„Jsme toho názoru, že poslední návrh dosud nepřinesl potřebnou úroveň zjednodušení, ani v něm nejsou plně zohledněny dopady na produkční potenciál zemědělství EU,“ upřesňuje postoj Zemědělského svazu předseda Martin Pýcha. „hlavně to bude mít vliv na výrobu, produktivitu a konkurenceschopnost celého zemědělství Evropské Unie.“

Vzhledem k možnému významnému dopadu těchto návrhů na produkci, produktivitu a konkurenceschopnost zemědělského sektoru v EU vyzýváme Evropský Parlament, aby odmítl návrh Nařízení Komise doplňující Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, o pravidlech pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, vč. pravidel na ozelenění.

 

 

Přílohy
tz-2017-29-5-svaz-se-ohrazuje-proti-greeningu.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN