Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz oslovil poslance ve věci návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie

15.1.2015

15.1.2014

Část zemědělců začala v minulosti podnikat v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Významným podnětem pro vstup zemědělců do tohoto sektoru byla nejenom snaha diverzifikovat své podnikání ale také dlouhodobá garance, stabilita a jednoduchost, kterou zaručoval zákon. V současné době se projednává v poslanecké sněmovně novela zákona o podporovaných zdrojích energie, neboť v posledních letech se stává administrace čím dál složitější a některé návrhy dokonce obsahují retroaktivní aspekt, což svaz vnímá jako nebezpečné.

Proto se Zemědělský svaz ČR obrátil na členy zemědělského a hospodářského výboru PSP ČR s výzvou pečlivého sledování projednávání této novely a případné odmítnutí úprav, které budou ústit v zásahy, jež budou zpětně působit i na dřívější právní předpisy.

K současnému návrhu zákona svaz navrhuje tři níže uvedené zásadní připomínky, které je nutné, aby vzali členové zemědělského a hospodářského výboru PSP ČR v potaz a během projednávání je odstranili a zachovali tak legislativní čistotu členění zemědělství prostřednictvím výroby energie.

  1. Zrušit zbytečná administrativní opatření

Jako zcela nadbytečné považujeme navrhovanou povinnost uchovávat doklady o investičních a provozních nákladech po dobu životnosti výrobny a ještě dalších 5 let tj. zpravidla 25 let.  Zakotvení této povinnosti je zcela samoúčelné. Obdobně je tomu dokládání dalších informací v případě spalování bioplynu za pomocí zážehu nezbytného množství jiného paliva.

  1. Sjednotit pojem zemědělská výroba a provázat jej se zákonem o zemědělství

Zemědělský svaz vítá zachování výjimky z povinnosti zaknihování akcií v případě zemědělských akciových společností, neboť tato povinnost je zcela nesmyslná, pro podniky ekonomicky nákladná a mnohdy z důvodu velkého množství drobných akcionářů nesplnitelná. Výjimka se vztahuje na ty akciové společnosti, jejichž „hlavní činností je zemědělská výroba“, jenže nikde není dána definice „hlavní“ zemědělské výroby. Protože se v zákoně o zemědělství (252/1997 Sb.) stanovuje právě pouze zemědělská výroba, požadujeme slovo „hlavní“ vypustit a definici zemědělská výroba provázat s tímto zákonem

        3. Odstranit ustanovení, které za určité typy pochybení mohou vést až k odejmutí celkové podpory.

Návrh novely říká, že v případech některých byť i zanedbatelných pochybení hrozí odejmutí podpory, aniž by definoval její výši. Neboli stačí, aby podnik např. vlivem chybného měřidla nebo např. nedbalostním jednáním pracovníka naměřil hodnotu nesprávně, pak nedostane pokutu, ale rovnou mu může dojít k zániku nároku na podporu, což nám přijde jako velmi tvrdé nařízení.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN