Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělství žije! – učitelé začínají využívat pracovní listy

7.4.2015

Na školském portálu Pardubického kraje vyšel článek o školních sešitech, které vydává Zemědělský svaz ČR v rámci svého projektu Zemědělství žije!

článek zde: http://www.klickevzdelani.cz/Pedagogi%C4%8Dt%C3%AD-pracovn%C3%ADci/Sborovna/Informace-pro-pedagogy/ID/25227/Zemedelstvi-zije-ucitele-zacinaji-vyuzivat-pracovni-listy

 

Zemědělský svaz ČR spustil kampaň „Zemědělství žije!“ O tom, že být zemědělcem je „in“, se snaží přesvědčit mladé lidi kampaň s názvem „Zemědělství žije!“ Jejím realizátorem je Zemědělský svaz ČR, který se tak rozhodl řešit jeden z klíčových problémů současného zemědělství – nezajištěnou generační obměnu pracovníků a ne příliš pozitivní vnímání zemědělství v očích veřejnosti. „Z mnoha absolvovaných jednání je patrné, že popularita zemědělství jako takového je rozhodujícím faktorem při volbě budoucího povolání a nenaplněné zemědělské obory na středních odborných školách jasně deklarují, že za pár let bude jen minimum kvalifikovaných pracovníků,“ konstatují zástupci uvedeného svazu.

Za své partnery si vybral kromě zemědělců také školy a rodičovskou veřejnost. Kladný vztah k zemědělství je totiž zapotřebí budovat již od nejútlejšího věku. Proto má být tematika zemědělství na základních školách pevnou součástí Rámcových vzdělávacích programů, pevnější spojení se zemědělskou praxí by měly mít střední odborné školy a zemědělská výroba, kvalita potravin, péče o krajinu a životní prostředí by měly být chápány jako přirozená součást kvalitního životního stylu. Tento cíl má být naplňován masivnější propagací formou výstav, soutěží či dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích či farmách.

„Dlouhodobým cílem projektu je začlenit do stávajícího průřezového tématu „Environmentální výchova“ na základních školách více zemědělské tematiky se zaměřením na základní funkce zemědělství. Zemědělství je v tomto tématu již částečně zahrnuto, ale pouze okrajově v souvislosti s půdou, krajinou či způsobem hospodaření na půdě. Tyto informace chceme zdůraznit, rozšířit a zajistit jejich důležitost a tím u dětí vypěstovat zájem o tento obor,“ vysvětlují autoři kampaně. Podnětem k tomuto kroku bylo, mimo jiné, navázání spolupráce s irskou neziskovou organizací AgriAware, která české straně poskytla k překladu ilustrované školní pracovní sešity o zemědělství, které jsou vhodné jako atraktivní pomůcka k vyučování i pro volný čas. Sešity s názvem Zemědělství žije! Učíme se o zemědělství a o životě na venkově jsou čtyřúrovňové, dle věku žáků. K nahlédnutí jsou v sekci „ke stažení“ na webu http://www.zemedelstvizije.cz/ke-stazeni.

Řada středoškoláků není vůbec přesvědčena o tom, že po absolvování studia bude v daném oboru pracovat. To chtějí zemědělci změnit, a to především aktivní poptávkou po kvalifikovaných pracovnících a propagací zemědělských oborů na středních školách. Je třeba klást důraz na požadavky praxe – zaměstnavatelé tedy musí být schopni vyjádřit své kvalifikační požadavky na budoucí pracovníky a komunikovat o tomto se školami. Zaměstnavatelé musí vyvolávat poptávku po kvalifikovaných pracovnících a pomoci s propagací zemědělských oborů na středních školách. S tím souvisí snaha Zemědělského svazu získat rovněž neinvestiční dotaci od Ministerstva zemědělství.

„Je nutné si uvědomit dlouhodobý charakter celého projektu, a proto mohou být výsledky patrné až za několik let. Jsme však přesvědčeni o tom, že podpora českého zemědělství nestojí pouze na systémových opatřeních, ale také na celkovém vnímání tohoto oboru širokou veřejností,“ dodávají autoři projektu.

 

Publikoval Ivan Hudeček


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN