Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > ČTPZ

Česká technologická platforma pro zemědělství

logo ČTPZ

ČTPZ je ustavena na základě čl. 8 a 15 Stanov ZS ČR jako jeho orgán, je součástí jeho organizační struktury se specifickým zaměřením činnosti a to v souladu s iniciativou EK ze dne 16.6.2004, týkající se vytvoření technologických platforem a „Metodikou pro vytvoření, uznání a podporu TP v působnosti Mze“. ČTPZ nemá vlastní právní osobnost a navenek za ní právně jedná k tomu zmocněný koordinátor - ZS ČR. Ve své činnosti se řídí Stanovami ZS ČR a tímto Statutem. 

Ministerstvo zemědělství ČR uznalo Českou technologickou platformu pro zemědělství jako technologickou platformu v působnosti rezortu MZe dne 23.9.2016.

Hlavními cíli ČTPZ jsou:

 • budování a zajišťování rozvoje znalostního systému v oblasti zemědělské prvovýroby s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru;
 • koordinace aktivit a výměna poznatků v oblasti zemědělství u profesně zaměřených subjektů jakými jsou výzkumné instituce, chovatelé a jejich sdružení, zemědělské univerzity a zpracovatelé zemědělských produktů;
 • přenos aktuálních informací, které přispějí k rozvoji a zefektivnění zemědělské výroby nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodní úrovni ve smyslu implementace poznatků ze zahraničí a přenos poznatků směrem do zahraničí;
 • využití aktuálních poznatků zemědělského výzkumu a vývoje v  praxi a jejich efektivní přenos k cílovým uživatelům;
 • popularizace, medializace a propagace poznatků a informací na podporu českého zemědělství a spotřebu českých produktů, včetně podpory vzdělávání;
 • hledání a porovnání intenzivních a alternativních způsobů hospodaření, včetně ekologických způsobů hospodaření;
 • pořádání konferencí, seminářů a workshopů;
 • koordinace činnosti v oblasti vědeckovýzkumných aktivit jednotlivých organizací;
 • poradenské aktivity pro účely posouzení právních norem v dané oblasti, pro účely odborných posudků, odborných stanovisek pro další subjekty a pro tvorbu právních předpisů týkajících se rozvoje aktivit v oblasti působení technologické platformy;
 • podpora iniciativ zaměřených na posílení konkurenceschopnosti zemědělství a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit;
 • aktivní podíl na iniciaci, tvorbě a implementaci strategických dokumentů v oblasti zemědělství, a to zejména, ale ne výlučně cestou
  • zpracováním vize rozvoje výzkumu v oblasti zemědělství,
  • vypracováním strategického plánu výzkumu,
  • přípravou implementačního plánu,
  • stanovením hlavních směrů výzkumu v oblasti zemědělství,
  • tvorbou strategií pro rozvoj moderních technologií,
  • spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit,
  • přijetím úlohy spojovacího článku mezi vědou, výzkumem a zemědělskou praxí iniciováním a prováděním vědecko-technických výzkumů a využitím vědeckých řešení,
  • propagace programů zaměřených na podporu zavádění inovací do zemědělské prvovýroby,
  • metodická a organizační podpora pro členy ČTPZ v oblasti získávání zdrojů z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění výše uvedených cílů,
  • podpora vzdělávacích a propagačních aktivit v oblasti zemědělské prvovýroby.

Naplnění výzvy pro zakládání národních technologických platforem, a to:

 1. zabezpečení dostatečného množství potravin, zajištění zdraví, spokojenosti a prosperity obyvatel správnou výživou a stravovacími návyky,
 2. rozvoj a využití biotechnologií v agrárním sektoru,
 3. restrukturalizace ohrožených komodit v rostlinné a živočišné výrobě,
 4. obnovitelné zdroje energie.
 5. změna klimatu

Jak se stát členem?

ČTPZ má otevřený charakter. O přijetí za člena ČTPZ je možno požádat písemně, k rukám předsedy představenstva nebo cestou svazové kanceláře ZS ČR.

O přijetí nového člena rozhoduje představenstvo ČTPZ na základě návrhu předsedy (místopředsedy) a to na svém nejbližším jednání po doručení žádosti. Žádost je schválena v případě nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. jeho zástupce v případě nepřítomnosti předsedy. O výsledku hlasování je žadatel informován písemně do 30 kalendářních dnů od rozhodnutí představenstva.

Členem ČTPZ se v případě schválení představenstvem žadatel stává podpisem Deklarace oprávněným statutárním zástupcem.

Konference Aplikace radiometrických dat v rostlinné produkci, 1.12.2017, Praha

15.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci APLIKACE RADIOMETRICKÝCH DAT V ROSTLINNÉ PRODUKCI, který se koná v pátek 1.12.2017 od 09:00 v aule VURV, v.v.i. Praha – Ruzyně. Konference je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství

Seminář - Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 29.11.2017

14.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, z.s. si Vás dovolují pozvatna XIV. celostátní seminář s mezinárodní účasti NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVEC KRÁLÍKŮ. Seminář bude uskutečněn za podpory MZe ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář Hodnocení ekonomické efektivnosti chovu skotu, 24.11.2017

13.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze si Vás dovoluje pozvat na seminář Hodnocení ekonomické efektivnosti chovu skotu. Seminář se koná v pátek 24.11.2017 od 9:00 v zasedací místnosti FAPPZ, ČZU v Praze.

Farmářský den, výzkum pro praxi, 23. 11. 2017, Velká Chyška u Pacova

12.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav živočisně výroby, v.v.i. Praha Uhříněves a Zemědělské družstvo Velká Chyška pořádají FARMÁŘSKÝ DEN, VÝZKUM PRO PRAXI. Termín konání: 23. listopadu 2017 Místo konání: kulturní zařízení obce Velká Chyška u PacovaFarmářský den je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář Stavby odvodnění a závlah a jejich budoucnost, 16. 11. 2017

10.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci  s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Královéhradeckým krajem si Vás dovoluje pozvat na seminář Stavby odvodnění a závlah a jejich budoucnost, který se koná ve čtvrtek 16.11.2017 od 9:00 hodin na Krajském úřadu v Hradci Králové. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář Živiny a rizikové prvky v půdě, 15. – 16. 11. 2017, Praha

9.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Česká zemědělská univerzita v Praze si Vás dovoluje pozvat na odborný dvoudenní seminář s účastí zahraničních lektorů na téma: Živiny a rizikové prvky v půdě. Termín konání: 15.–16. listopadu 2017 (2 dny) Místo konání: aula VURV, v.v.i. Praha - Ruzyně, Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně Dvoudenní ...

Workshop na téma: Význam travních porostů v krajině - biodiverzita, ochrana půdy, 9.11.2017, Jevíčko

2.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na odborný workshop na téma: Význam travních porostů v krajině - biodiverzita, ochrana půdy. Termín konání: 9. listopadu 2017, od 10:00 hod. Místo konání: Zasedací místnost Zámeček Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář OPTIMALIZACE ČESKÉHO NÁRODNÍHO PROGRAMU PRO ŠLECHTĚNÍ PRASAT, 19.10.2017

12.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby v.v.i. v Praze Uhříněvsi a Svazem chovatelů prasat, z.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář OPTIMALIZACE ČESKÉHO NÁRODNÍHO PROGRAMU PRO ŠLECHTĚNÍ PRASAT, který se bude konat ve čtvrtek 19.10.2017 od 10:00 v Kulturním domě ve Větrném Jeníkově. Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství

Workshop VÝZKUM V CHOVU PRASAT – RESEARCH IN PIG BREEDING, 17. 10. 2017

12.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. Akademií zemědělských věd-odbor živočišné výroby si vás dovoluje pozvat na mezinárodní workshop VÝZKUM V CHOVU PRASAT – RESEARCH IN PIG BREEDING.Workshop se koná 17. října 2017 od 9.00 hod. v penzionu Pod rozhlednou, Vrbice u Kostelce nad Orlicí.Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro ...

Workshop Půdoochranné technologie pěstování kukuřice seté, 31. 10. 2017, Jevíčko

6.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na odborný workshop na téma: Půdoochranné technologie pěstování kukuřice seté. Termín konání: 31. října 2017, od 10:00 hod. Místo konání: konferenční sál, Hotel Morava, Jevíčko, Palackého nám. 12, 569 43 Jevíčko

Seminář Za tajemstvím genetických zdrojů - Nutriční a zdravotní kvalita tradičních i netradičních plodin, 19. 10. 2017, Praha

6.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Národním zemědělským muzeem s.p.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Za tajemstvím genetických zdrojů - Nutriční a zdravotní kvalita tradičních i netradičních plodin. Seminář proběhne ve čtvrtek 19. října 2017 od 10:00 v Malém sále Národního zemědělského muzea Kostelní 44, Praha.

Seminář Aktuality ve zdraví končetin a paznehtů skotu a následný workshop Úprava paznehtů a ošetření nemocí prstu, 19. 10. 2017

4.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. Vás zve na seminář se zahraničním specialistou Aktuality ve zdraví končetin a paznehtů skotu a následný workshop Úprava paznehtů a ošetření nemocí prstu, které se konají ve čtvrtek 19. 10. 2017 v Zemědělském družstvu Nové Město na Moravě. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě ...

Seminář Hodnocení ekonomické efektivnosti chovu prasat, 26.10.2017

4.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze si Vás dovoluje pozvat na seminář Hodnocení ekonomické efektivnosti chovu prasat. Seminář se koná ve čtvrtek 26.10.2017 od 10:00 v zasedací místnosti FAPPZ, ČZU v Praze. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Workshop Problematika pesticidů, digestátu a jejich aplikace, 19. 10. 2017

18.9.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci  s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na workshop Problematika pesticidů, digestátu a jejich aplikace, který se koná ve čtvrtek 19.10.2017 od 9:00 hodin v sále obecního úřadu Dehtáře. Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář Tvorba specifické aktivní imunity prasat vůči infekcím a následný workshop Vakcinační strategie v chovech prasat, 3. 10. 2017

18.9.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárním lékařství, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář Tvorba specifické aktivní imunity prasat vůči infekcím a následný workshop Vakcinační strategie v chovech prasat. Akce se koná v úterý 3.10.2017 od 10:00 ve VÚVeL v Brně. Seminář je pořádán za podpory MZe ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář Imunologická a mikrobiologická kvalita mleziva a úroveň kolostrální imunity telat v chovech ČR a následný workshop Kontrola kolostrální...

6.9.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárním lékařství, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář - Imunologická a mikrobiologická kvalita mleziva a úroveň kolostrální imunity telat v chovech ČR a následný workshop Kontrola kolostrální výživy telat, který se koná v úterý 26. 9. 2017 v Zemědělském družstvu Krásná Hora nad Vltavou. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České ...

Seminář Chov ovcí v Karpatech, 1. 9. 2017

16.8.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby v.v.i. V Praze Uhříněvsi, Krajským sdružením SCHOK Moravskoslezského kraje, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie , Stowarzyszeniem Hodowców Owiec i Kóz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego,  Świętokrzyskimi i Nadnidziańskimi Parkami Krajobrazowymi si Vás dovoluje pozvat na seminář s mezinárodní účastí: CHOV OVCÍ V KARPATECH. Seminář je pořádán za ...

Workshop VYUŽITÍ VLÁKNINY A SEPARACE KRMIV K HODNOCENÍ KRMNÝCH DÁVEK SKOTU, 20. 6. 2017, Praha

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na workshop VYUŽITÍ VLÁKNINY A SEPARACE KRMIV K HODNOCENÍ KRMNÝCH DÁVEK SKOTU, který se koná 20.6.2017 od 10:00 do 15:00 v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves.Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České.

Polní dny ze vzduchu, 26.6.2017, Praha

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na workshop Polní dny ze vzduchu, který se koná v úterý 26.6.2017 od 09:30 v aule VURV, v.v.i. Praha – Ruzyně. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Polní den, Humpolec, 28. 6. 2017

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, Pokusnou stanicí v Humpolci si Vás dovoluje pozvat na Polní den, který se koná ve středu 28. června 2017 od 9:00 hod. v zasedací síni České zemědělské akademie v Humpolci. Polní den je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář - Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů, 21.6.2017, Praha

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů, který se koná ve středu 21.6.2017 od 9:30 v aule VÚRV Praha – Ruzyně. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář - Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům, 20.6.2017, Praha

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům, který se koná v úterý 20.6.2017 od 10:00 v aule VURV, v.v.i. Praha - Ruzyně. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Polní den, 7.6.2017, Praha

1.6.2017

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. V PRAZE-RUZYNI Vás srdečně zvou na POLNÍ DEN pořádaný ve středu 7. června 2017 v areálu VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České.

Seminář Plemenné hodnoty v chovu ovcí, 25.5.2017, Praha

18.5.2017

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na seminář Plemenné hodnoty v chovu ovcí. který se koná ve čtvrtek 25.5.2017 od 13:00 v zasedací místnosti VÚŽV Praha Uhříněves.Seminář se koná 25. května 2017 od 13.00 hod v zasedací místnosti VÚŽV Praha Uhříněves. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České.

Seminář AKTUÁLNÍ TRENDY V KONVENČNÍM CHOVU PRASAT, BUDE KASTRACE SELAT PROBLÉM?, 16.5.2017

9.5.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat Akademií zemědělských věd-odbor živočišné výroby si vás dovoluje pozvat na seminář AKTUÁLNÍ TRENDY V KONVENČNÍM CHOVU PRASAT, BUDE KASTRACE SELAT PROBLÉM? Seminář se koná 16. května 2017 od 9.00 hod v aule Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí Seminář je pořádán za podpory ...

CZ EN