Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Agrodialog II

logo Agrodialog II

Projekt „Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu“

Zkrácený název: AGRODIALOG II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Příjemce: Zemědělský svaz ČR (ZS ČR)
Partner: Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR)
Doba realizace: 1. 3. 2016 – 28. 02. 2019

 

Popis klíčových aktivit projektu

Klíčová aktivita 01 - Mapování kontextu sociálního dialogu v zemědělství

Popis klíčové aktivity:

KA 1 naplňuje konkrétní dílčí cíl a reaguje na průběžnou potřebu členů ZS ČR a OSPZV-ASO ČR orientovat se v trendech celospolečenského a ekonomického dění, které mají vliv na výši mezd, utváření pracovních podmínek a úroveň péče o zaměstnance v zemědělství. Získané informace a znalosti využijí členové obou svazů jak v projektu (KA 2 - zveřejnění na webu, KA 3 - zohlednění při výběru zahraničních dobrých prací, KA 4 a 5 - zohlednění při výběru témat týkajících se kontextu pracovních podmínek pro vedení sociálního dialogu v rámci diskusních fór), tak při samotném kolektivním vyjednávání, které ovlivňuje postavení zaměstnanců v zemědělství a na trhu práce.

DOPADOVÉ ANALÝZY

Poskytnou aktuální a nezávislá data, která jsou nezbytná pro navození důvěry mezi sociálními partnery a pro vytvoření společného obrazu o pracovních podmínkách a pracovně-právních vztazích v zemědělství. Dopadové analýzy budou zadávány na návrh expertů, kteří vyberou pro každý rok aktuální témata ovlivňující situaci zemědělských podniků a jejich zaměstnanců, a to např. z těchto okruhů: nová legislativa a její výklad, vývoj české i evropské zemědělské politiky, ekonomická situace země, vývoj trhu práce, úroveň odborné vzdělávání atd. Experti budou vycházet též z ankety zorganizované v průběhu příprav projektu (např. aplikace Zákoníku práce v zemědělství).

PRŮZKUM "BUDOUCNOST PRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ"

Průzkum bude zaměřen na informovanost veřejnosti ohledně mezd v zemědělství, problematiky nepravidelné pracovní doby pracovníků v zemědělství, fyzické náročnosti práce a dalších aspektů specifické práce v zemědělství zejména s ohledem na Zákoník práce. Se závěry průzkumu seznámíme odbornou veřejnost na konferenci, dále budou využity při spolupráci obou svazů s ústředními orgány státní správy (legislativa, tvorba politik).

Výstupy:

  • 6 analýz (2 ročně)
  • 1 průzkum
  • 100 účastníků konference

Klíčová aktivita 02 – Informační servis k sociálnímu dialogu v zemědělství

Popis klíčové aktivity:

KA 2 naplňuje KDC 2 a reaguje na průběžnou potřebu členů ZS ČR a OSPZV - ASO ČR seznamovat se s aktuálním děním v ČR v oblasti praktického kolektivního vyjednávání (zprávy z jednotlivých odvětví, sektorů nebo podniků), s pracovním právem a s metodikou a organizací kolektivního vyjednávání.

Získané informace a znalosti využijí sociální partneři při přípravách kolektivního vyjednávání (navrhování smlouvy, výběr týmu, volba strategie) i při vlastním vyjednávání. Uzavřené kolektivní smlouvy nastaví zaměstnancům příznivé platové a pracovní podmínky, upraví jejich vztah se zaměstnavatelem atd.

WEBOVÉ STRÁNKY "SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMĚDĚLSTVÍ" (www.agrodialog.cz)

Byly zprovozněny jako nástroj metodické podpory v předchozím projektu a budou aktualizovány a rozšířeny na základě ankety realizované v průběhu příprav projektu a podnětů členů a expertů sebraných při realizaci projektu:

- propojení "Všeobecného fóra" s diskusními fóry (KA 4 a 5)

- vytvoření sekcí "Dopadové analýzy" (KA 1), "Podnikové kolektivní smlouvy" a "Poradenské okénko" pro vyjednávací týmy na podnikové úrovni.

Budeme také pokračovat v psaní článků o probíhajících kolektivních vyjednáváních, o uzavřených kolektivních smlouvách, o pracovním právu atd.

ELEKTRONICKÁ MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍRUČKA "JAK EFEKTIVNĚ VYJEDNÁVAT - 2. ČÁST"

Bude navazovat na materiál vytvořený jako nástroj metodické podpory v prvním projektu a bude obsahovat např. tato témata:

- hlavní přínosy kolektivní smlouvy (sociální smír, respektování ekonomické reality)

- specifika kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni

- vyjednávací týmy (složení, role)

- smírčí paritní komise zástupců smluvních stran kolektivní smlouvy (složení, role)

- techniky formulování návrhu kolektivní smlouvy předcházející budoucím sporům

- řešení kolektivních sporů (zprostředkovatel, rozhodce, stávka, výluka, soud)

Výstupy:

  • rozšířený web
  • 144 článků
  • doplněná příručka (elektronická verze)

Klíčová aktivita 03 – Zahraniční dobré praxe v sociálním dialogu v zemědělství

Popis klíčové aktivity:

Ekonomické a sociální trendy mají evropský nebo celosvětový rozměr a i zaměstnavatelské a odborové organizace jsou dnes mezinárodně propojeny. Pro vedení kvalifikovaného a moderního sociálního dialogu a pro úspěšné kolektivní vyjednávání je tak i pro české sociální partnery nutností znát zahraniční dění a umět si z něj vybírat modely aplikovatelné v domácím prostředí. Na tuto nutnost reaguje KA 3, naplňuje přitom KDC 2. Získané vědomosti využijí členové ZS ČR a OSPZV – ASO ČR jak v projektu (KA 1 - zohlednění při výběru témat pro analýzy, KA 2 - zveřejnění na webu, KA 4 a 5 - zohlednění při výběru témat pro vedení sociálního dialogu v rámci diskusních fór), tak při samotném kolektivním vyjednávání, které ovlivňuje postavení zaměstnanců v zemědělství a na trhu práce. Přenos dobrých praxí z evropských zemí bude probíhat formou zahraničních cest, při nichž navštívíme zaměstnavatelské a odborové organizace (vedle národních centrál se seznámíme i s fungováním místních organizací). Při návštěvách se detailně seznámíme např. s parametry minimální mzdy v jednotlivých zemích, režimem pracovní doby apod.. OSPZV - ASO ČR dlouhodobě spolupracuje např. s těmito organizacemi:

- Německo/IG BAU,

- Dánsko/3F - United Federation of Danish Workers

- Itálie /FAI-CISL

- Chorvatsko/PPDIV

- Slovinsko/KZI

- Brusel/Evropský hospodářský a sociální výbor

ZS ČR je v kontaktu např. s těmito aktéry:

- Slovensko/RUZ

- Finsko/MTL/MTK

- Holandsko/LTO

- Brusel/EMB

Výstupy:

  • 12 zahraničních cest/24 účastníků

Klíčová aktivita: 04 - Sociální dialog v zemědělství na centrální úrovni

Popis klíčové aktivity:

KA 4 naplňuje KDC 3 a bude probíhat formou diskusních fór na centrální úrovni ZS ČR a OSPZV – ASO ČR. Reaguje na potřebu častějšího setkávání a vedení sociálního dialogu o obecných otázkách týkajících se pracovních podmínek v zemědělství a jejich kontextu. Získané informace, komunikační a argumentační dovednosti využijí obě strany při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně, která stanovuje základní rámec růstu mezd a úrovně pracovních podmínek, a dále budou využity při spolupráci s ústředními orgány státní správy.

Centrální diskusní fóra budou určena pro představitele vedení obou svazů a týmů vyjednávajících kolektivní smlouvu vyššího stupně. Budou pořádána 1x ročně. Každý svaz nejprve uskuteční interní přípravné diskusní fórum, poté bude svoláno fórum společné.

Diskusní fóra budou projednávat např. tyto otázky:

- potřeba legislativních úprav vztahujících se k pracovním podmínkám v zemědělství, pracovněprávním vztahům, BOZP

- hodnocení zemědělské politiky a její vliv na konkurenceschopnost zemědělských podniků

- trh práce na venkově (adaptabilita pracovníků, flexibilní zaměstnávání v podnicích, nízké mzdy), kvalita odborného školství

- minimální mzda, personální normativy

Fóra využijí závěry dopadových analýz a poznatky ze zahraničních cest a pomohou formulovat doporučení zaměstnavatelského a odborového svazu ke kolektivnímu vyjednávání vyššího stupně daný rok a dále připomínky a podněty k legislativnímu procesu (např. novelizace Zákoníku práce), tvorbě politik (zemědělské, zaměstnanosti, odborného vzdělávání), správních opatření atd., které experti obou svazů uplatní mimo projekt při svém působení v pracovních skupinách na ministerstvech apod. Po ukončení fór bude diskuse přenesena na "Všeobecné fórum" webu, kde ji budou podněcovat a moderovat svými příspěvky experti obou svazů.

Výstupy:

  • 9 diskusních fór, 180 účastníků

Klíčová aktivita 05 - Sociální dialog v zemědělství na místní úrovni

Popis klíčové aktivity:

KA 5 naplňuje KDC 3 a bude probíhat formou místních diskusních fór členů místních organizací obou svazů v 10 krajích, v nichž hraje zemědělství významnější roli. KA reaguje na potřebu častějšího setkávání a komunikace sociálních partnerů na místní úrovni a tréninku vyjednávacích technik. Získané komunikační a argumentační dovednosti využijí obě strany při vyjednávání podnikových kolektivních smluv a závěry z fór budou využity při spolupráci obou svazů s ústředními orgány státní správy.

Fóra budou zaměřena na mzdové, pracovní a sociálních podmínky v daném kraji. Zástupci

zaměstnavatelů a základních odborových organizací o nich budou diskutovat v kontextu pracovního práva, ekonomické situace, nezaměstnanosti, stavu českého zemědělství atd. Půjde o trénink sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, při němž využijeme závěry dopadových analýz, informace z webu i ze zahraničních cest. Obě strany si přitom ujasní vztah podnikových kolektivních smluv a kolektivní smlouvy vyššího stupně a dále obsah podnikové kolektivní smlouvy (pracovní doba, dovolená, překážky v práci, kompenzace, odstupné, úroveň tarifních mezd, druh a výše odměn, stravování, penzijní a životní pojištění atd. Program diskusních fór se dotkne i širší situace v zemědělství a na venkově, např. využitelnosti flexibilních forem zaměstnávání v zemědělství při řešení nerovnoměrného rozložení pracovní doby a sezónnosti práce, slaďování rodinného a pracovního života v zemědělství a zvyšování zaměstnanosti na venkově. Podněty z fór využijí experti obou svazů při svém zapojení do legislativního procesu a do tvorby politik či správních opatření. Po ukončení fór bude diskuse pokračovat na "Všeobecném fóru" webu.

Výstupy:

  • 30 společných diskusních fór, 600 účastníků

Klíčová aktivita 06 - Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:

Účelem této aktivity je vytvořit manažerské, organizační a administrativní podmínky pro úspěšnou realizaci ostatních KA. Bude se skládat z těchto činností:

- uzavření pracovních smluv, DPČ a DPP se členy realizačního týmu

- založení projektové dokumentace (elektronické i fyzické)

- řízení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválené projektové žádosti a v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy 002 a Investiční priority 1.3 OPZ

- aplikace Pravidel pro žadatele a příjemce (obecné i specifické části)

- komunikace s poskytovatelem dotace

- koordinace projektového týmu (porady)

- koordinace využití výstupů projektu (zejména závěrů, připomínek a doporučení z diskusních fór) mimo projekt (v každodenní spolupráci obou svazů s ústředními orgány státní správyu v otázkách pracovních podmínek, pracovně právních vztahů, zemědělské politiky, politiky zaměstnanosti, BOZP apod.)

- kontrola plnění harmonogramu, výstupů a indikátorů

- kontrola způsobilosti výdajů a čerpání rozpočtu

- zpracovávání monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a závěrečné zprávy

- poskytnutí součinnosti při kontrole na místě

- vytváření podmínek pro udržitelnost projektu

V rámci této aktivity provedou experti na sociální dialog na konci projektu (poslední 3 měsíce realizace) závěrečnou evaluaci projektu.

Analýza: KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A KOLEKTIVNÍ SMLOUVA - ZÁKLAD SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ZEMĚDĚLSTVÍ.

10.9.2018

Analýza, zejména s ohledem na specifika zemědělství byla zpracována v rámci OPZ projektu Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - "AGRODIALOG II", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939.

Analýza: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství, náhrada škody a náhrada nemajetkové újmy podle zákoníku práce.

10.9.2018

Analýza, zejména s ohledem na specifika zemědělství byla zpracována v rámci OPZ projektu Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - "AGRODIALOG II", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939.

Analýza: Znalost a respektování právních norem - nezbytný předpoklad úspěšného sociálního dialogu

16.8.2017

Projekt: Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - "AGRODIALOG II."  Registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939 Autor: Ing. Naděžda Pikierská, CSc  Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR   Ú V O D  V předcházející analýze, nazvané „Pracovní síla v zemědělství, její struktura, ...

Analýza: ZÁKLADNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY VE SVĚTLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE ZAMĚŘENÍM NA ROZVÁZÁNÍ, POPŘÍPADĚ SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

31.7.2017

Projekt „Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu – AGRODIALOG II.“ Registrační číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939 www.agrodialog.cz Autor: JUDr. Antonín Kottnauer             Za dobu své platnosti a účinnosti byl zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, to je od 1. ledna 2007 změněn (novelizován) 45 zákony. V legislativním procesu ...

Pracovní doba a překážky v práci v zemědělství

29.9.2016

Analýza, zejména s ohledem na specifika zemědělství.

CZ EN