Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Chemskills

  

Projekt ChemSkills - Umožnění zelené a digitální transformace dovedností v chemickém průmyslu

Chemický průmysl se nachází na transformačním rozcestí, kde digitální a zelené revoluce přetvářejí jeho vnitřní prostředí. Jedním z pokusů o usnadnění těchto paradigmatických změn je projekt ChemSkills, zakotvený ve Strategii udržitelnosti chemických látek (CSS). Jeho cílem je vybavit odborníky v chemickém sektoru nezbytnými dovednostmi a znalostmi, aby se mohli těmto změnám účinně přizpůsobit. 

ChemSkills je navržen tak, aby rozvíjel dovednosti a poskytoval vzdělávací školení pro všechny úrovně vzdělání, včetně přeškolování a zdokonalování stávajícího pracovního týmu. Iniciativa je v souladu s Evropským rokem dovedností, který se zaměřuje na profesní vzdělávání, vzdělání a zlepšování kvalifikace zaměstnanců.

Financován programem ERASMUS+, je ChemSkills ambiciózní iniciativou, která zahrnuje 33 partnerů a 2 asociované partnery z mnoha zemí po celé Evropě. Projekt oficiálně začal 1. září 2023 a je plánován na čtyři roky

Projekt plánuje pokrýt několik odvětví chemického průmyslu: 

 • Plasty 
 • Spotřebitelská chemie 
 • Hnojiva 
 • Guma 
 • Farmaceutika 
 • Petrochemie 

 

Účast ZSČR 

Pracovní balíček (WP 7) se zaměřuje na zemědělská hnojiva a má za cíl zrekonstruovat procesy přeškolování a zdokonalování v transformaci chemického průmyslu. ZSČR, je součástí tohoto významného projektu a spolupracuje s dalšími klíčovými partnery, včetně Evropské organizace pozemkových vlastníků (ELO) – leaderem pracovního balíčku, AgriLand Nord a Asociace pro inovativní zemědělství (AIF).

 

Chemskills Project - Enabling  green and digital skills transformation of the chemical industry

The chemical industry is at a transformative juncture, with digital and green revolutions reshaping its landscape. One of the pioneers in these paradigm shifts is the ChemSkills project, anchored in the Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). It aims to equip professionals in the chemical sector with the necessary skills and knowledge to adapt to these changes effectively. 

ChemSkills is designed to develop skills and provide educational training for all levels of education, including re-skilling and up-skilling of the existing workforce. The initiative aligns with the European Year of Skills, which is focused on professional training, education, and improving the qualifications of employees.

Funded by the ERASMUS+ scheme, ChemSkills is an ambitious initiative involving 33 partners and 2 associate partners from many countries across Europe. The project officially commenced on September 1, 2023, and is meant for implementation within four years. 

The project plans to cover several sub-sectors of the chemical industry, including: 

 • Plastics 
 • Consumer Chemicals 
 • Fertilizers 
 • Rubber 
 • Pharmaceuticals 
 • Petrochemicals 

 

AACR’s Participation

Working Package (WP 7) focuses on agricultural fertilizers and aims to revamp re-skilling and up-skilling processes in transformation of the chemical industry. AACR, is part of this significant project and works along with other key partners including the European Landowners’ Organisation (ELO), AgriLand Nord, and the Association for Innovative Farming (AIF).

The Agricultural Association of the Czech Republic (AACR) is proud to be part of this transformative initiative and looks forward to contributing significantly to its success.

 

Pracovní setkání projektu ChemSkills v dubnu 2024

6.5.2024

Dva dny na 2. setkání projektu ChemSkills (16.-17. dubna 2024)! Je fajn, že Zemědělský svaz může být součástí tak prestižního konsorcia, kde jsou závazek a excelence na prvním místě. Přestože jsou očekávání vysoká jak z hlediska času i odbornosti, nasazení je obrovské. Projekt s více než 40 specialisty, 35 partnery a s 10 pracovními balíčky a významným výčtem 6 pod-sektorů chemického průmyslu, kde má ZSČR významnou roli v oblasti ...

Aktivity v projektu ChemSkills pokračují

6.12.2023

Další krok vpřed v projektu ChemSkills! Na konci listopadu jsme se sešli v Belgii s užším týmem, abychom pokračovali v práci na tomto projektu. Osobní setkání je vždy mnohem interaktivnější. Naším hlavním úkolem bylo zmapování stávajících stakeholderů v oblasti využívání a výroby chemických hnojiv v regionu East, a nadále rozpracováváme další členské státy EU. Současně se věnujeme přípravě aktualizace stávajících dovedností spojených s ...

AACR as a part of a ChemSkills Project

6.10.2023

The chemical industry is at a transformative juncture, with digital and green revolutions reshaping its landscape. One of the pioneers in these paradigm shifts is the ChemSkills project, anchored in the Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). It aims to equip professionals in the chemical sector with the necessary skills and knowledge to adapt to these changes effectively. Here’s an overview of what the ChemSkills project entails. ...

CZ EN