Úvodní stránka > O NÁS > Program rozvoje venkova ČR > Operace 1.2.1. Informační akce

Operace 1.2.1. Informační akce

Popis: Informační akce by se měly zaměřit na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, které lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví, a to především v kontextu inovací.

 

Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců, kteří zahajují nebo rozvíjejí zemědělskou činnost

Registrační číslo projektu: 18/006/0121b/163/000042

Popis projektu:

Cílem projektu je realizace informačních akcí s cílem usnadnit vstup nových podnikatelů do zemědělství, rozvoj stávajících zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou poskytnutí informací a zvýšení odborné kvalifikace zemědělských podnikatelů. Výsledkem projektu je systematické a přehledné zpřístupnění informací, které jsou důležité nejen pro začínající zemědělské podnikatele, ale i pro zemědělce, kteří chtějí své zemědělské podniky rozvíjet včetně rozvoje a nového řízení převzatých zemědělských podniků od starších zemědělských podnikatelů. Výsledkem projektu je zvýšit konkurenceschopnost a životaschopnost nových a rozvíjených zemědělských podniků formou informační podpory vstupu do zemědělství zakládáním nových podniků a rozvojem podniků převzatých.

Sborník ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství

Registrační číslo projektu: 19/008/0121a/163/000019

Popis projektu:

Cílem projektu je znovu seznámit účastníky seminářů s klíčovými aspekty vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem (zejména k zemědělské půdě), které přinesla právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku, připomenout jim souběžnou aplikaci původní právní úpravy zejména v oblasti užívacích vztahů k nemovitým věcem a jejich vzájemné konsekvence a seznámit je s aktuální praktickou aplikací obou právních úprav. Projekt je zaměřen na zlepšení znalostí a dovedností účastníků (zejména samostatně hospodařících rolníků a/nebo pracovníků právnických osob podnikajících v zemědělství, kteří mají v pracovní náplni správu a užívání nemovitých věcí) v oblasti vlastnických a užívacích práv k nemovitým věcem, při vyhotovování listin o právních jednáních (zejména smluv) a při řešení obvyklých situací při vlastnictví a užívání nemovitých věcí při zemědělském podnikání. Projekt se pak podrobněji věnuje praktické realizaci předkupního práva spoluvlastníků podle aktuální právní úpravy a zkušeností z praxe a dále přípravě listin o právních jednáních při nabývání a užívání nemovitých věcí. Projekt umožňuje účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich činnosti a vznášet dotazy k právní úpravě.

Cílem projektu je tak zvýšit u účastníků úroveň znalostí a praktických poznatků v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem, a to zejména z pohledu aplikace správné právní úpravy, vhodné volby smluvního typu uzavírané smlouvy a jejího obsahu, správné realizace práv a povinností ze smluvních vztahů jejich účastníky, řešení kolizních situací jakož i celkové orientace v této oblasti právní úpravy s tím, že znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a v blízké budoucnosti i nedílnou součástí implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Termíny seminářů a pozvánky:

 


Uplynulé semináře a kurzy:

Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako cesta k usnadnění restrukturalizace zemědělských podniků.

Registrační číslo projektu: 17/004/0121a/172/000064

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v NOZ včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo k 1. 1. 2018. Semináře účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, jak vyřešit vztahy jednotlivých spoluvlastníků s tím, že tyto vztahy jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, což souvisí především s významem ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podniků.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Informační podpora zemědělských podnikatelů týkající se zahájení a rozvoje zemědělské činnosti, plnění legislativních a dotačních podmínek přípravy na kontroly

Registrační číslo projektu: 17/004/0121b/172/000065

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly. Dále projekt účastníky seznámí s inovativními postupy, které jsou součástí informační akce a jsou založeny na ukázkách využití nových moderních informačních technologií založených na využití GPS, interpretaci družicových snímků, internetu věcí a systémového využití norem ISO řady 9 000 pro systematické sledování a plnění legislativních a dotačních povinností a hierarchického uspořádání vnitropodnikových dokumentů a evidencí.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Zajištění konkurenceschopnosti zlepšováním kvality mléka a zdraví dojnic

Registrační číslo projektu: 17/004/0121d/172/000066

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při snaze zvyšovat kvalitu mléka a snížit výskyt onemocnění v jejich stádech. Důležitou součástí semináře bude také proces vytváření a zavádění programu prevence mastitid a upozornění na časté chyby při dojení s cílem zajistit nízký počet somatických buněk a mikrobiální kvalitu mléka.

Součástí seminářů také bude důležitost výběru správné genetiky pro zvyšování konkurenceschopnosti se zaměřením na produkci mléka vysoké kvality a snižování výskytu onemocnění ve stádě. Seznámení chovatelů s nejmodernějšími dojícími technologiemi, které například díky lepšímu přizpůsobení fyziologii dojnic nebo individuální analýze mléka na dojírně, mohou mít po aplikaci pozitivní vliv na kvalitu mléka. Díky šetrnějšímu dojení a selekcí zvířat na funkční znaky vemene můžeme snižovat negativní vliv dojení na morfologii vemene, a tím ochraňovat biologickou funkci strukových struktur, které hrají důležitou roli v zabránění průniku patogenů do mléčné žlázy.

Cílem projektu je také přenos nejmodernějších poznatků a postupů pro minimalizaci výskytu onemocnění vemene a zajištění vysoké kvality mléka do praxe. Získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci organizace a managementu nejrizikovějších období pro vznik mastitid s pozitivním dopadem na ekonomiku chovu dojnic, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Termíny seminářů a pozvánky:

 


Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy

Registrační číslo projektu: 17/004/0121e/172/000067

Popis projektu:

Cílem projektu je podat ucelené informace o správném nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy a současně popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků. Dále budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami, pomocnými látkami, pesticidy a pohonnými hmotami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení), s postupy souvisejících výpočtů a prakticky využitelnými pomůckami (např. produkce statkových hnojiv, bilance živin, aplikace k uložení hnoje na zemědělské půdě, informace k jednotlivým opatřením nitrátové směrnice a k režimům hospodaření v ochranných pásmech v LPIS). K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (sborník s komentovaným zněním aktuální legislativy, prezentace v elektronické formě). 

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním

Registrační číslo projektu: 18/006/0121e/163/000024

Popis projektu:

Cílem projektu je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí.

Projekt přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou shrnuty aktuální i připravované požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými látkami. Účastníci budou seznámeni i se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty hnojiv, evidence hnojení), postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, plány hnojení, bilance živin a organických látek apod.).

Sborník ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako důležitý nástroj při restrukturalizaci zemědělských podniků

Registrační číslo projektu: 18/006/0121a/163/000049

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky seminářů s klíčovými aspekty vlastnických a užívacích vztahů k půdě, které zejména přinesla nová právní úprava obsažená v NOZ dále pak s dopady znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke dni 1. 1. 2018, podrobně rozebrat rozdíly oproti dřívější právní úpravě a rozebrat zejména rozdílnost situace, kdy část právních poměrů se stále řídí dřívější právní úpravou a část právních poměrů se již řídí novou právní úpravou.  Současně je cílem projektu velmi podrobně rozebrat spoluvlastnické vztahy k zemědělské půdě a to jak ve vztahu k užívání půdy ve vlastnictví více spoluvlastníků, tak i ve vztahu k situaci, kdy spoluvlastník zemědělské půdy je současně jedním z jejích uživatelům, jde o institut smlouvy o užívání společné nemovité věci. S výraznými dopady do oblasti nájemních a pachtovních vztahů je pak třeba počítat v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení EU o zpracování osobních údajů, neboť výrazná většina nájemních či pachtovních smluv se uzavírá s osobami fyzickými, na které se toto nařízení EU v plném rozsahu vztahuje a to bez ohledu na skutečnost, zda smlouvy byly uzavřeny před nabytím účinnosti tohoto nařízení.

Sborník ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu

Registrační číslo projektu: 18/006/0121d/163/000050

Popis projektu:

Cílem projektu je přenos nejmodernějších postupů řízení odchovu telat ve vysokoužitkových stádech do praxe. Získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci organizace a managementu nejdůležitějších fází odchovu s pozitivním dopadem na ekonomiku chovu, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Účastníci semináře budou seznámeni s nejnovějšími trendy a změnami v zootechnickém řízení odchovu, aplikaci zásad zoohygieny a preventivní veterinární medicíny a jejich významem, resp. přínosem pro celkovou ekonomiku a konkurenceschopnost chovu.

Sborník ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

CZ EN