Úvodní stránka > O NÁS > Program rozvoje venkova ČR > Operace 1.2.1 Informační akce

Operace 1.2.1 Informační akce

Popis: Informační akce by se měly zaměřit na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, které lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví, a to především v kontextu inovací.

 

1. Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako cesta k usnadnění restrukturalizace zemědělských podniků.

Registrační číslo projektu: 17/004/0121a/172/000064

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v NOZ včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo k 1. 1. 2018. Semináře účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, jak vyřešit vztahy jednotlivých spoluvlastníků s tím, že tyto vztahy jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, což souvisí především s významem ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podniků.

 

Termíny seminářů a pozvánky:

 

2. Informační podpora zemědělských podnikatelů týkající se zahájení a rozvoje zemědělské činnosti, plnění legislativních a dotačních podmínek přípravy na kontroly

Registrační číslo projektu: 17/004/0121b/172/000065

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly. Dále projekt účastníky seznámí s inovativními postupy, které jsou součástí informační akce a jsou založeny na ukázkách využití nových moderních informačních technologií založených na využití GPS, interpretaci družicových snímků, internetu věcí a systémového využití norem ISO řady 9 000 pro systematické sledování a plnění legislativních a dotačních povinností a hierarchického uspořádání vnitropodnikových dokumentů a evidencí.

 

Termíny seminářů a pozvánky:

 

3. Zajištění konkurenceschopnosti zlepšováním kvality mléka a zdraví dojnic

Registrační číslo projektu: 17/004/0121d/172/000066

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při snaze zvyšovat kvalitu mléka a snížit výskyt onemocnění v jejich stádech. Důležitou součástí semináře bude také proces vytváření a zavádění programu prevence mastitid a upozornění na časté chyby při dojení s cílem zajistit nízký počet somatických buněk a mikrobiální kvalitu mléka.

Součástí seminářů také bude důležitost výběru správné genetiky pro zvyšování konkurenceschopnosti se zaměřením na produkci mléka vysoké kvality a snižování výskytu onemocnění ve stádě. Seznámení chovatelů s nejmodernějšími dojícími technologiemi, které například díky lepšímu přizpůsobení fyziologii dojnic nebo individuální analýze mléka na dojírně, mohou mít po aplikaci pozitivní vliv na kvalitu mléka. Díky šetrnějšímu dojení a selekcí zvířat na funkční znaky vemene můžeme snižovat negativní vliv dojení na morfologii vemene, a tím ochraňovat biologickou funkci strukových struktur, které hrají důležitou roli v zabránění průniku patogenů do mléčné žlázy.

Cílem projektu je také přenos nejmodernějších poznatků a postupů pro minimalizaci výskytu onemocnění vemene a zajištění vysoké kvality mléka do praxe. Získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci organizace a managementu nejrizikovějších období pro vznik mastitid s pozitivním dopadem na ekonomiku chovu dojnic, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

 

Termíny seminářů a pozvánky:

 


4. Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy

Registrační číslo projektu: 17/004/0121e/172/000067

Popis projektu:

Cílem projektu je podat ucelené informace o správném nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy a současně popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků. Dále budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami, pomocnými látkami, pesticidy a pohonnými hmotami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení), s postupy souvisejících výpočtů a prakticky využitelnými pomůckami (např. produkce statkových hnojiv, bilance živin, aplikace k uložení hnoje na zemědělské půdě, informace k jednotlivým opatřením nitrátové směrnice a k režimům hospodaření v ochranných pásmech v LPIS). K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (sborník s komentovaným zněním aktuální legislativy, prezentace v elektronické formě). 

 

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Hlavní partneři

Schaumann Česká spořitelna OK GROUP

Generální partner

Česká pojišťovna

Partneři

VP Agro Havel & Partners Kleffmann AGRO-partner s.r.o
staňte se partnerem výhody partnerství   video Partnerství s OK Group
CZ EN