Úvodní stránka > O NÁS > Program rozvoje venkova ČR > Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Popis: Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které směřuje ke zvyšování jejich kvalifikace v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

 

1. Zlepšení životaschopnosti a hospodářské výkonnosti zemědělských podniků užitím nástrojů řízení rizik.

Registrační číslo projektu: 17/004/0111a/172/000059

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je seznámit českou odbornou zemědělskou veřejnost, (tj. především fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství) s informacemi potřebnými pro rozhodování o strategickém směřování podniku.

Provést porovnání ekonomických výsledků výroby hlavních zemědělských komodit a popis jejich trhů v ČR a v konkurenčních zemích EU se zaměřením na komodity živočišné výroby, které dle strategie ČR zasluhují prioritní pozornost.

Simulovat podnikové procesy, které by vedly ke zlepšení ekonomických výsledků a zlepšení konkurenční pozice ČR. 

Porovnat diverzifikaci podniků v ČR a v konkurenčních zemích, jako jeden z nástrojů řízení rizik, a vyhodnotit důsledky diverzifikace.

Seznámit s možnostmi snižování dopadů nepříznivých událostí efektivním využitím finančních nástrojů řízení rizik.

Tyto analýzy a informace by měly sloužit českým chovatelům a pěstitelům k lepší orientaci v dalším podnikání, pro zlepšení nebo posílení jejich postavení na trhu a k trvalé udržitelnosti zemědělské produkce v ČR a ke zlepšení udržitelné intenzifikace.

 

Termíny seminářů a pozvánky:

 

2. Využití nových informačních technologií v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podnicích

Registrační číslo projektu: 17/004/0111b/172/000060

Popis projektu:

Výsledkem projektu je realizace vzdělávacích akcí s cílem usnadnit vstup nových podnikatelů do zemědělství, rozvoj stávajících zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou podpory zavádění nových informačních technologií a zdrojů. Hlavním výsledkem projektu je konkrétní zapojení účastníků vzdělávacích akcí do praktických ukázek zaměřených na využití moderních informačních technologií a zdrojů nad konkrétními daty účastníků a vytvoření skupiny zemědělských podnikatelů, kteří budou s těmito informačními technologiemi a zdroji (inovacemi) seznámeni s využitím aktivační metody.

Dílčí výsledky projektu jsou v návaznosti na cíle vzdělávacích akcí následující:

 1. poskytnutí informací o charakteru nových informačních technologií v návaznosti na stávající informační možnosti,
 2. nabídka zemědělským podnikům inovativních možností nových způsobů práce v oblasti rostlinné výroby (výživa ochrana zemědělských plodin, ochrana zemědělské půdy, monitoring prostředí),
 3. ukázka konkrétních možností využití moderních informačních technologií založených na interpretaci družicových snímků nebo založených na tzv. internetu věcí,
 4. příspěvek k modernímu a účinnému řízení nově zakládaných nebo rozvíjených zemědělských podniků s pozitivním dopadem na konkurenceschopnost a životaschopnost zemědělských podniků (zvýšení efektivnosti, snížení nákladů, lepší využití pracovních sil v nových a převzatých zemědělských podnicích).

 

Termíny seminářů a pozvánky:

 

3. Šlechtění a technická a agrotechnická opatření vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků

Registrační číslo projektu: 17/004/0111d/172/000061

Popis projektu:

Cílem projektu je podat ucelené informace o správném výběru odrůd - vhodných pro daný půdně-klimatický region a účel pěstování, nakládání s přípravky na ochranu rostlin, použití postupů a metod posklizňového a skladištního ošetřování a ochrany dosažené produkce
a racionální použití hnojiv pro výživu rostlin.

Výsledkem následně bude navržený pěstební postup od výběru nejvhodnější odrůdy pěstované plodiny, přes její systém ochrany během vegetace, případně ošetření dosažené produkce po sklizni, stejně tak i optimalizace a harmonizace dávek hnojení - podle cílů pěstování a s ohledem na půdní vlastnosti (hodnota pH a obsah přístupných živin v půdě). Současně bude možné popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků (registr povolených odrůd, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv) a rovněž upozornit na případné chyby a nedostatky.

Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších poznatků a postupů v pěstování plodin (vybrané odrůdy, nejvhodnější způsob ochrany během vegetace, případně ošetření sklizených produktů, cílená a optimalizovaná výživa) vedoucí ke zvyšování ekonomické efektivnosti rostlinné prvovýroby a k vyšší přidané hodnotě dosahované produkce a potažmo k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

 

Termíny seminářů a pozvánky:

 

4. Nakládání s vodou v krajině ve vztahu k zemědělské činnosti, zvládání rizik a návrhy opatření.

Registrační číslo projektu: 17/004/0111e/172/000062

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky semináře s novými poznatky výzkumu v oblasti ochrany množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod z pohledu udržitelnosti zemědělství v dalším období.

 • Koncepce zvládání sucha v návaznosti na plnění usnesení vlády č. 620/2015,
 • problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu zemědělského hospodaření,
 • precizní zemědělství, cílená aplikace hnojiv s optimalizací jejich dávek a výnosů jednotlivých plodin,
 • problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika,
 • problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy jejich udržitelnosti,
 • aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění - budování Informačního systému hyromelioračních staveb,
 • využití moderních technologií DPZ pro aktualizaci a zpřesnění dat odvodnění.

Účastníci budou také seznámeni s platnou legislativou a jejími změnami.

 

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Hlavní partneři

Schaumann Česká spořitelna OK GROUP

Generální partner

Česká pojišťovna

Partneři

VP Agro Havel & Partners Kleffmann AGRO-partner s.r.o
staňte se partnerem výhody partnerství   video Partnerství s OK Group
CZ EN