Úvodní stránka > O NÁS > Program rozvoje venkova ČR > Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Popis: Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které směřuje ke zvyšování jejich kvalifikace v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

 

Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka

Registrační číslo projektu: 20/011/0111a/163/000037

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky seminářů s klíčovými aspekty vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem (zejména k zemědělské půdě), které přinesla právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku včetně připomenutí stále probíhající souběžnou aplikaci původní právní úpravy v oblasti užívacích vztahů k nemovitým věcem a jejich vzájemné konsekvence a seznámit je s aktuální praktickou aplikací obou právních úprav.

Projekt je zaměřen na praktické procvičení a prohloubení znalostí a dovedností účastníků (jak samostatně hospodařících rolníků, tak pracovníků právnických osob podnikajících v zemědělství, kteří mají v pracovní náplni správu a užívání nemovitých věcí v oblasti především zemědělské prvovýroby) v oblasti vlastnických a užívacích práv k nemovitým věcem, při vyhotovování listin o právních jednáních (zejména smluv) a jejich uzavírání a při řešení obvyklých situací při vlastnictví a užívání nemovitých věcí při zemědělském podnikání.

Projekt se pak podrobněji než dříve bude věnovat praktické realizaci přípravy právních dokumentů při nabývání, pozbývání či užívání nemovitých věcí. Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich činnosti a vznášet dotazy k právní úpravě a aktivně tak ovlivňovat detailní průběh seminářů.

V neposlední řadě budou účastníci informováni o aktualitách legislativních prací k přednášenému tématu.

Cílem projektu je tak zvýšit a prohloubit u účastníků seminářů úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem, a to zejména z pohledu aplikace správné aplikace právní úpravy, vhodné volby smluvního typu uzavírané smlouvy a jejího obsahu, správné realizace práv a povinností ze smluvních vztahů jejich účastníky, řešení kolizních situací jakož i celkové orientace v této oblasti právní úpravy s tím, že znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a v blízké budoucnosti i nedílnou součástí implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky:

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/ 

 

 

Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky

Registrační číslo projektu: 18/006/0111e/163/000023

Popis projektu:

Cílem projektu je podat ucelené a systematicky propojené informace o cílech, principech a praktických zásadách o využití moderních technologií zakládání porostů polních plodin. Zároveň se jedná o definování a vysvětlení jejich přínosů z hlediska ochrany životního prostředí a vztahu k legislativním požadavkům, ale i ve vztahu k agrotechnickým postupům. V neposlední míře se jedná o implementaci zahraničních zkušeností do podmínek ČR.

Očekávaným přínosem pro beneficienty bude nejen lepší orientace v nových technologiích, ale zejména získání zásad pro implementaci nových postupů do praxe ve vztahu ke stávají legislativě ochrany životního prostředí. Za zásadní lze rovněž považovat informace o ekonomických, pracovních a energetických úsporách. Opomenout nelze ani propojení nových technologií s moderními technologiemi využívanými u zemědělských strojů a u zemědělského software.

Sborník ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Veterinární aspekty odchovu telat ovlivňující konkurenceschopnost chovu skotu

Registrační číslo projektu: 21/012/0111d/110/000044

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům webinářů komplexní informace ohledně zdárného odchovu telat. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími trendy a změnami v zootechnickém řízení chovu, aplikaci zásad zoohygieny a preventivní veterinární medicíny a jejich významem, resp. přínosem pro celkovou ekonomiku a konkurenceschopnost chovu v oblastech péče o vysokobřezí matky, problematiky porodního a poporodního období, péče o novorozená tele a především komplexní péče o telata od narození až do odstavu.

Výukový materiál ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky

Registrační číslo projektu: 21/012/0111e/110/000042

Popis projektu:

Cílem projektu je podat beneficientům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Projekt rozšíří znalosti účastníků webinářů o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Přehledně, a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, odpadů, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými látkami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení, evidence výnosů plodin, elektronická forma evidencí s výstupem pro odeslání), s postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, hodnocení limitů, využitelný dusík, přepočty údajů z laboratorních protokolů, číselníky plodin a hnojiv apod.). Prakticky budou předvedeny i postupy pro výpočet bilance dusíku, dalších živin a organických látek. Rovněž budou přehledně popsány základní principy správné výživy rostlin a hnojení, s cílem snížení ztrát živin a lepší péče o půdní úrodnost i ochranu prostředí.

Prezentace k webináři ZDE.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Protierozní ochrana půdy v zemědělském podniku

Registrační číslo projektu: 21/012/0111e/110/000047

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky s formami a rozsahem eroze zemědělské půdy a promítnutím požadavků na ochranu zemědělské půdy do legislativních a dotačních podmínek. Účastníci webinářů budou seznámeni nejen s aktuálními požadavky protierozní ochrany půdy obsaženými ve standardu DZES 5, ale i možnosti, které přinášejí pozemkové úpravy, projekty zaměřené na protierozní řešení ochrany půdy, popř. připravované protierozní prováděcí legislativě. Cílem je poskytnout ucelený přehled o protierozní ochraně půdy ve vazbě na hospodaření zemědělského podniku. Eroze zemědělské půdy je jeden z nejvýznamnějších degradačních půdních procesů, který ohrožuje půdu jako neobnovitelný přírodní zdroj a složku životního prostředí. Protierozní ochrana půdy se stále ve větší míře promítá do hospodaření zemědělských podniků v podobě různých legislativních a dotačních požadavků. Vzhledem k rozsáhlosti a závažnosti dopadů eroze zemědělské půdy je nezbytné, aby zemědělská praxe měla dostatečné informace o projevech a rozsahu eroze zemědělské půdy, ale i o možnostech řešení protierozní ochrany půdy.

Termíny seminářů a pozvánky:

Výukové materiály: 1. část ZDE, 2. část ZDE.

 

Precizní zemědělství v živočišné výrobě

Registrační číslo projektu: 21/012/0111a/110/000043

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů.

Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického řízení chovu hospodářských zvířat. Účastníci webinářů budou seznámeni s nejnovějšími trendy a změnami v zootechnickém řízení chovu skotu a prasat, aplikací nejnovějších technologických postupů a technického vybavení a jejich významem, resp. přínosem pro celkovou ekonomiku a konkurenceschopnost chovu.
Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení chovu hospodářských zvířat (především skotu a prasat) do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům usnadní optimalizaci organizace a managementu nejdůležitějších fází chovu s pozitivním dopadem na výslednou ekonomiku, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Precizní zemědělství v rostlinné výrobě - zavádění nových technologií v zemědělství

Registrační číslo projektu: 21/012/0111a/110/000043

Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření znalostí účastníků o nových technologiích a praktických postupech uplatnitelných v precizním zemědělství v návaznosti na výzvy spojené s připravovanými a nově zaváděnými ekoschématy, od jejichž realizace se bude nově odvíjet přístup k zemědělským podporám. V detailních souvislostech budou účastníci webinářů obeznámeni s podstatou ekosystémových služeb, chytrým způsobem využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochraně přírodních zdrojů používaných zemědělci pro produkci potravin. Dozvědí se o významu refugií v krajině, seznámí se s podstatou populační dynamiky hmyzu i trofických interakcí. Naučí se zpracovávat efektivně obrazové informace pomocí vegetačních indexů a interpretovat je v návaznosti na agronomická sledování. V neposlední řadě se dozvědí o významu časových řad a jak je využívat pro odhad výnosů pří využití dálkového průzkumu v návaznosti na informace z výnosoměrů.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Využití portálu farmáře při plnění legislativních a dotačních podmínek

Registrační číslo projektu: 21/012/0111a/110/000045

Popis projektu:

Cíle projektu lze charakterizovat jako přiblížení obsahu portálu farmáře a možností jejich využití v zemědělském podniku. Cílem není účastníkům semináře poskytnout pouze informace o obsahu portálu, ale ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné dotace, projektové dotace) včetně aktivní práce s portálem farmáře ze strany zemědělce (vedení evidencí, provádění zákresů nebo hlášení údajů pro orgány státní správy). Neméně důležitým cílem projektu je poskytnout informace o portálu farmáře s ohledem na různou úroveň znalosti portálu farmáře ze strany uživatelů při zohlednění způsobu a místa zemědělského podnikání a přispět tak k vyšší kvalifikaci účastníků semináře.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

 


Uplynulé semináře a kurzy:

Zlepšení životaschopnosti a hospodářské výkonnosti zemědělských podniků užitím nástrojů řízení rizik.

Registrační číslo projektu: 17/004/0111a/172/000059

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je seznámit českou odbornou zemědělskou veřejnost, (tj. především fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství) s informacemi potřebnými pro rozhodování o strategickém směřování podniku.

Provést porovnání ekonomických výsledků výroby hlavních zemědělských komodit a popis jejich trhů v ČR a v konkurenčních zemích EU se zaměřením na komodity živočišné výroby, které dle strategie ČR zasluhují prioritní pozornost.

Simulovat podnikové procesy, které by vedly ke zlepšení ekonomických výsledků a zlepšení konkurenční pozice ČR. 

Porovnat diverzifikaci podniků v ČR a v konkurenčních zemích, jako jeden z nástrojů řízení rizik, a vyhodnotit důsledky diverzifikace.

Seznámit s možnostmi snižování dopadů nepříznivých událostí efektivním využitím finančních nástrojů řízení rizik.

Tyto analýzy a informace by měly sloužit českým chovatelům a pěstitelům k lepší orientaci v dalším podnikání, pro zlepšení nebo posílení jejich postavení na trhu a k trvalé udržitelnosti zemědělské produkce v ČR a ke zlepšení udržitelné intenzifikace.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Využití nových informačních technologií v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podnicích

Registrační číslo projektu: 17/004/0111b/172/000060

Popis projektu:

Výsledkem projektu je realizace vzdělávacích akcí s cílem usnadnit vstup nových podnikatelů do zemědělství, rozvoj stávajících zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou podpory zavádění nových informačních technologií a zdrojů. Hlavním výsledkem projektu je konkrétní zapojení účastníků vzdělávacích akcí do praktických ukázek zaměřených na využití moderních informačních technologií a zdrojů nad konkrétními daty účastníků a vytvoření skupiny zemědělských podnikatelů, kteří budou s těmito informačními technologiemi a zdroji (inovacemi) seznámeni s využitím aktivační metody.

Dílčí výsledky projektu jsou v návaznosti na cíle vzdělávacích akcí následující:

 1. poskytnutí informací o charakteru nových informačních technologií v návaznosti na stávající informační možnosti,
 2. nabídka zemědělským podnikům inovativních možností nových způsobů práce v oblasti rostlinné výroby (výživa ochrana zemědělských plodin, ochrana zemědělské půdy, monitoring prostředí),
 3. ukázka konkrétních možností využití moderních informačních technologií založených na interpretaci družicových snímků nebo založených na tzv. internetu věcí,
 4. příspěvek k modernímu a účinnému řízení nově zakládaných nebo rozvíjených zemědělských podniků s pozitivním dopadem na konkurenceschopnost a životaschopnost zemědělských podniků (zvýšení efektivnosti, snížení nákladů, lepší využití pracovních sil v nových a převzatých zemědělských podnicích).

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Šlechtění a technická a agrotechnická opatření vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků

Registrační číslo projektu: 17/004/0111d/172/000061

Popis projektu:

Cílem projektu je podat ucelené informace o správném výběru odrůd - vhodných pro daný půdně-klimatický region a účel pěstování, nakládání s přípravky na ochranu rostlin, použití postupů a metod posklizňového a skladištního ošetřování a ochrany dosažené produkce
a racionální použití hnojiv pro výživu rostlin.

Výsledkem následně bude navržený pěstební postup od výběru nejvhodnější odrůdy pěstované plodiny, přes její systém ochrany během vegetace, případně ošetření dosažené produkce po sklizni, stejně tak i optimalizace a harmonizace dávek hnojení - podle cílů pěstování a s ohledem na půdní vlastnosti (hodnota pH a obsah přístupných živin v půdě). Současně bude možné popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků (registr povolených odrůd, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv) a rovněž upozornit na případné chyby a nedostatky.

Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších poznatků a postupů v pěstování plodin (vybrané odrůdy, nejvhodnější způsob ochrany během vegetace, případně ošetření sklizených produktů, cílená a optimalizovaná výživa) vedoucí ke zvyšování ekonomické efektivnosti rostlinné prvovýroby a k vyšší přidané hodnotě dosahované produkce a potažmo k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Nakládání s vodou v krajině ve vztahu k zemědělské činnosti, zvládání rizik a návrhy opatření.

Registrační číslo projektu: 17/004/0111e/172/000062

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky semináře s novými poznatky výzkumu v oblasti ochrany množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod z pohledu udržitelnosti zemědělství v dalším období.

 • Koncepce zvládání sucha v návaznosti na plnění usnesení vlády č. 620/2015,
 • problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu zemědělského hospodaření,
 • precizní zemědělství, cílená aplikace hnojiv s optimalizací jejich dávek a výnosů jednotlivých plodin,
 • problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika,
 • problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy jejich udržitelnosti,
 • aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění - budování Informačního systému hyromelioračních staveb,
 • využití moderních technologií DPZ pro aktualizaci a zpřesnění dat odvodnění.

Účastníci budou také seznámeni s platnou legislativou a jejími změnami.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+

Registrační číslo projektu: 18/006/0111a/163/000048

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při snaze zvyšovat svou hospodářskou výkonnost, případně modernizovat či restrukturalizovat své výrobní kapacity, za současného zajištění multifunkčního charakteru zemědělství, které vedle produkce surovin pro výrobu kvalitních tuzemských potravin (po kterých je stále větší poptávka) a zabezpečení nezávadných krmiv je schopné poskytovat veřejné statky v oblasti ochrany životního prostředí.

Projekt přinese účastníkům informaci o úrovni přípravy nové společné zemědělské politiky a nastíní harmonogram aktivit, jak hlavních hráčů na úrovni EU (bude-li k dispozici), tak na straně národních institucí podílejících se na přípravě a implementaci těchto nástrojů.

Sborník ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu

Registrační číslo projektu: 18/006/0111b/163/000043

Popis projektu:

Cílem projektu je přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci organizace a managementu nejdůležitějších fází mezidobí s pozitivním dopadem na ekonomiku chovu plemenic, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Účastníci semináře budou seznámeni s nejnovějšími trendy a změnami v zootechnickém řízení chovu, aplikaci zásad zoohygieny a preventivní veterinární medicíny a jejich významem, resp. přínosem pro celkovou ekonomiku a konkurenceschopnost chovu.

Sborník ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

 

Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření

Registrační číslo projektu: 18/006/0111e/163/000025

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a prezentovány expertní systémy vhodné pro stanovení erozního ohrožení půdních bloků, výpočet bilance organické hmoty v půdě a kalkulace vláhové potřeby rostlin. Na závěr semináře budou prezentovány nové poznatky výzkumu např. v oblasti dálkového průzkumu země, aplikace mobilních protierozních prvků nebo využití Big Data.

Sborník ke stažení zde.

Termíny seminářů a pozvánky:

CZ EN