Úvodní stránka > O NÁS

O Svazu

Zemědělský svaz České republiky (dále jen „Svaz“) je založen podle ustanovení § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Je samostatným právním subjektem.

Právní existence Zemědělského svazu ČR stejně jako všech a zaměstnavatelských a odborových svazů je opřena o úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) a to především o:

  • Úmluvu č. 87 z r. 1948 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,
  • Úmluvu č. 98 z r. 1949 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

Mezinárodní organizace práce (ILO*) je specializovaná agentura Organizace spojených národů věnující se rozvoji a propagaci norem pro vnitrostátní právní předpisy na ochranu a zlepšení pracovních podmínek a životních standardů.

Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby - které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky.

Svaz je organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Svaz je právnickou osobou oprávněnou hájit zájmy svých členů jako soutěžitelů .

Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby, poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální.

 

Název a sídlo Svazu

Název Svazu zní: Zemědělský svaz České republiky
Zkrácený název Svazu zní: Zemědělský svaz ČR nebo ZS ČR
Název Svazu v anglickém jazyce zní: Agricultural Association of the Czech Republic
Sídlo Svazu: 110 00 Praha 1, Hybernská 1613/38
Identifikační číslo: 265 50 521

 

ILO

Deklarace ILO o základních principech a právech v práci, přijatá na 86. Mezinárodní konferenci práce v r. 1998, vyhlásila soubor osmi nejdůležitějších úmluv ze čtyř základních oblastí tzv.: Základní pracovní standardy.

ILO je jedinečná svou tripartitní strukturou. 185 členských států je zastoupeno nejen delegáty svých vlád, ale také delegáty reprezentujících zaměstnavatele a zaměstnance. V roce 1969 získala za svou činnost Nobelovu cenu za mír. ILO má sídlo v Ženevě, Švýcarsku. Česká republika je členem ILO od roku 1993 a zatím ratifikovala 71 úmluv, včetně všech úmluv o lidských právech.

ILO rovněž poskytuje technickou pomoc v oblasti sociální politiky, administrativy a školení pracovní síly; podporuje spolupráci organizací a zemědělský průmysl; sestavuje statistiky práce a provádí výzkum sociálních problémů na úrovni mezinárodní soutěže, nezaměstnanosti a podzaměstnanosti, vztahu práce a průmyslu, technologické změny (včetně automatizace) a pomáhá chránit práva mezinárodních migrantů.

Zemědělci stále čekají na slíbenou podporu: Ministr Výborný přislíbil urychlené zálohy a cílenou pomoc

4.6.2024

Dnes proběhlo další jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a ministrem zemědělství Markem Výborným o podpoře českých zemědělců. Na jednání jsme ocenili konstruktivní přístup k debatě, která má pomoci zemědělcům. Avšak s výsledky jsme nebyli zcela spokojeni. Stále trváme na pokroku v rámci pěti priorit, na nichž se shodly hlavní zemědělské nevládní organizace a které byly předloženy vládě. V některých oblastech jsme zaznamenali posun, ...

„Chceme poskytovat nejlepší servis a nejhodnotnější služby našim členům.“

Cílem činnosti Zemědělského svazu je napomáhat rozvíjení podnikání svých členů a přispívat zvyšování jejich konkurenceschopnosti, aby byli schopni plnit ve venkovském prostoru funkce produkční, environmentální a sociální.

Oblasti činnosti

Družstevnictví

Zemědělská a odbytová družstva jsou nedílnou součástí podnikání na venkově. Snažíme se ukázat, že i přes mnohdy negativní pohled, daný historickým vývojem v minulém režimu, mají družstva velký význam a jejich role je uznávána na celém světě. Rádi bychom navázali na období první republiky, kdy bylo Československo jednou z nejvíce družstevních zemí na světě.

Zaměstnavatelská organizace

Svaz zastupuje zaměstnavatele v zemědělství především při jednání se zástupci zaměstnanců (tj. odbory) o podmínkách pracovně právních vztahů a kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Kvalitní potraviny

Společným cílem je produkce dostatečného množství kvalitních potravin pro obyvatelstvo. Uznáváme právo zákazníků na kvalitní, zdravé a cenově dostupné potraviny. Naši členové vyrábí své produkty dle moderních zásad a s využitím nejnovějších znalostí výzkumu. Zároveň respektují právo každého na přesné informace o výrobě potravin.

Sociální funkce

Usilujeme, aby zemědělství nadále poskytovalo pracovní příležitosti obyvatelům venkova a aby se zemědělcům dostalo uznání, respektu, ale i mezd, které si zaslouží. Snažíme se přivést k zemědělství mladé lidi a podílíme se také na kulturním životě a sociálním rozvoji obcí.

Péče o krajinu

Jsme přesvědčeni, že prosperující, krásná krajina je jedním z nejdůležitějších aspektů našeho národního dědictví. Jsme odhodláni o ni pečovat souladu s produkcí zdravých, vysoce kvalitních potravin a zároveň přispívat k ochraně volně žijících živočichů a životního prostředí. Zemědělské podnikání je úzce spjato s přírodou a tak se snažíme reagovat na změny klimatu. které vnímáme s velkou intenzitou.

Péče o blaho našich zvířat

Péče o zdraví a blaho našich zvířat (welfare) je nedílnou součástí chovu hospodářských zvířat. Respektujeme standardy životních podmínek zvířat v Evropě, které patří mezi nejpřísnější na světě.

Název a sídlo Svazu

Oficiální název: Zemědělský svaz České republiky
Zkrácený název: Zemědělský svaz ČR nebo ZS ČR
Anglický název: Agricultural Association of the Czech Republic

Sídlo Svazu: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 265 50 521

CZ EN