Úvodní stránka > O NÁS > Program rozvoje venkova ČR > Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Popis: Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které směřuje ke zvyšování jejich kvalifikace v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

 

Digitální zemědělství pro zvýšení konkurenceschopnosti a podporu biodiverzity

Registrační číslo projektu: 23/016/0111e/163/000058

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit zemědělskou veřejnost s problematikou digitalizace zemědělství a biodiverzity. Nástroje digitálního zemědělství zahrnují postupy známé z precizního zemědělství, které se obohacují o nástroje navázané robotizaci, využití umělé inteligence, zpracování velkých dat a interpretace pro účely rozhodování založeného na datech. Nástroje digitálního zemědělství budou představeny v kontextech zemědělských postupu na konkrétních příkladech spojených s výživou rostlin, ochranou rostlin (včetně plevelů), šlechtění, agrotechniku porostů od zasetí po sklizeň s přesahem do problematiky skladování. Záměr je prezentovat proces, možnosti a nástroje v celé produkční vertikále od zasetí do fáze včetně skladování. Problematika biodiverzity úzce souvisí se zdroji zemědělství, které se týkají půdy, úrodnosti, biologického odporu prostředí i kvality potravin. Akcentovány budou ekosystémové souvislosti včetně hodnocení efektů opatření, která jsou v zemědělství prováděna (např. biopásy).

V rámci prezentací podat ucelené informace o principech biologických základech a principech nezbytných pro pochopení biodiverzitní složky produkce moderního zemědělství v kontextu nových dotačních podmínek od roku 2023 a zároveň popsat vhodné způsoby plnění těchto požadavků i upozornit na alternativní řešení. Účastníci dostanou komplexní informaci o možnostech transformace zemědělského podniku k pokročilým digitálním technologiím, datovém managementu, zpracování dat, podmínkám robotizace.

Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o postupech správné zemědělské praxe v digitálním zemědělství a biodiverzitních opatření. Prakticky budou předvedeny i postupy pro zpracování sběr a zpracování dat v QGIS, DJI TERRA, Pix4D fields jak pro zpracování dat z bezpilotních prostředků tak satelitních dat. Účastnící budou mít k dispozici i ukázky v podobě skladištních škůdců, vybraných bezobratlých organismů a rostlin.

Očekávaným přínosem pro beneficienty bude lepší orientace v problematice digitalizace zemědělství, robotiky, zpracovní a a zabezpečení dat, biodiverzitní problematiky související s rostlinnou produkcí. K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (prezentace v elektronické formě, programy pro zpracování dat).

Termíny seminářů:

 

Právní úprava činnosti orgánů akciové společnosti, členů jejich orgánů a práv akcionářů

Registrační číslo projektu: 23/016/0111a/163/000052

Popis projektu:

Účelem projektu je edukovat účastníky seminářů v oblasti korporátního práva týkajícího se akciových společností působících v oblasti zemědělského podnikání. Zaměřením projektu je přiblížit účastníkům seminářů aktuální praktickou aplikaci této právní úpravy v činnosti akciové společnosti a obecně obchodních korporací.

Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich praxe, vznášet dotazy k aplikaci právní úpravy a aktivně tak ovlivňovat vlastní průběh seminářů. V průběhu seminářů dojde k výměně praktických zkušeností jejich účastníků a k zodpovězení jejich dotazů lektorem (konzultační forma semináře).  

Semináře budou probíhat za pomoci grafické prezentace.

Cílem projektu je dále zvýšit a prohloubit u účastníků úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti právní úpravy korporátního práva, a to zejména z pohledu správné aplikace právní úpravy jakož i řešení kolizních situací.

Znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací při aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi akciových společností v zemědělském podnikání jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a nezbytným předpokladem úspěšné implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Výsledkem projektu bude prohloubení znalostí a dovedností účastníků, zpravidla členů orgánů akciových společností v oblasti zemědělství a jejich vedoucích zaměstnanců v této kardinální oblasti právní úpravy jejich každodenní činnosti.

Na toto téma se uskuteční 8 akcí v 8 krajích ČR.

21. 2. 2024 - Zlínský kraj

27. 2. 2024 - Královéhradecký kraj

29. 2. 2024 - Ústecký kraj

18. 3. 2024 - Kraj Vysočina

19. 3. 2024 - Jihočeský kraj

26. 3. 2024 - Jihomoravský kraj

27. 3. 2024 - Středočeský kraj

28. 3. 2024 - Liberecký kraj

 

Právní úprava činnosti orgánu družstva, členů jejich orgánů a práv členů družstev

Registrační číslo projektu: 23/016/0111a/163/000051

Popis projektu:

Účelem projektu je edukovat účastníky seminářů v oblasti korporátního práva týkajícího se družstev působících v oblasti zemědělského podnikání. Zaměřením projektu je přiblížit účastníkům seminářů aktuální praktickou aplikaci této právní úpravy v činnosti družstva a obecně obchodních korporací.
Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich praxe, vznášet dotazy k aplikaci právní úpravy a aktivně tak ovlivňovat vlastní průběh seminářů. V průběhu seminářů dojde k výměně praktických zkušeností jejich účastníků a k zodpovězení jejich dotazů lektorem (konzultační forma semináře).

Semináře budou probíhat za pomoci grafické prezentace.

Cílem projektu je dále zvýšit a prohloubit u účastníků úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti právní úpravy korporátního práva, a to zejména z pohledu správné aplikace právní úpravy jakož i řešení kolizních situací.
Znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací při aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi družstev zemědělském podnikání jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a ne-zbytným předpokladem úspěšné implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Výsledkem projektu bude prohloubení znalostí a dovedností účastníků, zpravidla členů orgánů družstev v oblasti zemědělství a jejich vedoucích zaměstnanců v této kardinální oblasti právní úpravy jejich každodenní činnosti.

Na toto téma se uskuteční 8 akcí v 8 krajích ČR.

20. 2. 2024 - Ústecký kraj
22. 2. 2024 - Zlínský kraj
5. 3. 2024 - Olomoucký kraj
6. 3. 2024 - Jihočeský kraj
7. 3. 2024 - Kraj Vysočina
12. 3. 2024 - Liberecký kraj
13. 3. 2024 - Středočeský kraj
21. 3. 2024 - Moravskoslezský kraj

 

Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023

Registrační číslo projektu: 22/015/0111e/110/000093

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými agrotechnické postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to i s ohledem na ochranu vody a ovzduší.
V rámci prezentací podat ucelené informace o principech správné výživy rostlin a hnojení, péče o půdní úrodnost a ochrany prostředí a zároveň vše uvést do souvislostí s novými dotačními podmínkami od roku 2023 a zároveň popsat vhodné způsoby plnění těchto požadavků i upozornit na možné chyby či nedostatky.
Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly) a pomocných půdních látek (např. technologické vody). Přehledně, a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se možností nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými půdními látkami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty hnojiv, evidence hnojení a výnosů plodin, elektronická forma evidencí) a s postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, zatížení pastviny, hodnocení limitů, využitelný dusík, přepočty údajů z laboratorních protokolů apod.). Prakticky budou předvedeny i postupy pro zpracování plánů hnojení i výpočty bilance živin a organických látek (pro novou Ekoplatbu).
Očekávaným přínosem pro beneficienty bude lepší orientace v problematice nakládání s hnojivy a dalšími hnojivými látkami v propojení s legislativními a dotačními požadavky, čímž lze předejít zbytečným sankcím i krácení dotací. K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (sborník s komentovaným zněním aktuální legislativy, prezentace v elektronické formě, programy pro bilanci živin a organických látek).

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

 

Produkce a reprodukce - dva základní pilíře úspěchu ve stáji a zároveň zásadní výzvy na mléčné farmě

Registrační číslo projektu: 23/016/0111d/163/000050

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům seminářů nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, reprodukční výkonnosti a genetického pokroku. Konkrétně tedy účastník seminářů by měl porozumět principů a úskalím systému SDCT a v nějaké formě by jej měl být schopen implementovat na své farmě.

Aby byla ekonomická efektivita asistované reprodukce pro chovatele zajímavá, je zásadní konfrontace zdravotního stavu, produkční i reprodukční výkonnosti plemenice. Díky tomu lze zajistit produkci adekvátního počtu embryí, což povede ke zlepšení genofondu stáda i populace a také k možnému prodeji embryí dalším chovatelům. Chovatelé by se tedy měli seznámit s novinkami v oblasti přípravy dárkyně embryí či oocytů a měli by se naučit hodnotit vhodné příjemkyně embryí. Vzhledem k selekčnímu tlaku při šlechtění by se navíc měli seznámit se širokým portfoliem východ, které s používáním těchto špičkových metod reprodukce v rámci chovu dojených krav souvisí.

Obecným cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů a poznatků řízení zdraví krav a reprodukce do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci organizace a managementu, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.


Termíny seminářů a pozvánky

 

 

Využití LPIS a dalších info. zdrojů ke splnění dotačních a legislativních požadavků v práci agronoma

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/110/000016

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout účastníkům semináře základní informace o jednotlivých portálech a informačních zdrojích (registr půdy, portál monitoring eroze půdy, informační zdroje VÚMOP a CENIA, vodohospodářský informační portál, ochrana přírody a krajiny) a možnostech jejich aktivního využití při plnění dotačních a legislativních požadavků a vedení provozních záznamů a tvorbě podnikových dokumentů. S ohledem na probíhající klimatickou změnu a připravované změny zemědělské politiky EU po roce 2020 v této oblasti, bude pozornost rovněž věnována informacím zaměřených na obsah a hodnocení organické hmoty v půdě a emisím amoniaku ze zemědělské výroby a možnostem přispět k mitigaci klimatických změn na úrovni zemědělského podniku.


Termíny seminářů a pozvánky

 

 

Využití dat pro účely managementu rostlinné výroby

Registrační číslo projektu: 22/014/0111e/110/000019

Popis projektu:

Cílem projektu je podpora zemědělství v ČR spoluprací domácího výzkumu, IT služeb, výrobců strojů a zemědělských podniků v oblasti automatizace dopravy, robotizace, využívání kosmických technologii (DPZ, navigace, komunikace), IoT technologii, zavádění umělé inteligence, využití velkých dat, tak aby se tato oblast stala jednou z vlajkových lodí inovací v ČR a ČR se stala v této oblasti jedním z klíčových hráčů. Zvýšit konkurenceschopnost a podpořit soběstačnost českého zemědělství cestou inovací založených na využití autonomních dopravních systémů, kosmických/družicových technologií a robotizace. Podpořit implementaci a rozšíření moderních systémů řízení dopravních a mechanizačních prostředků, sběru, ukládání a zpracování dat a v neposlední řadě umožní částečně nebo zcela nahradit lidský faktor ve strategické oblasti zemědělství. To bude mít významný efekt nejen z hlediska řešení akutního nedostatku lidských zdrojů v náročné zemědělské výrobě, ale bude znamenat i významné snížení rizika kolapsu zemědělství v případě ohrožení, jakým může být například stav v souvislosti s rozšířením epidemie COVID 19. Významným přínosem používání všech uvedených prostředků zemědělci je velmi pozitivní vliv na životní prostředí.


Termíny seminářů a pozvánky

 • 30. 1. 2024 - odkaz
 • 31. 1. 2024 - odkaz
 • 5. 2. 2024 - odkaz
 • 13. 2. 2024 - odkaz (Kuhmálová, Lukas)
 • 14. 2. 2024 - odkaz (Lukas, Kumhálová)
 • 19. 2. 2024 - odkaz (Kumhálová, Lukáš)
 • 21. 2. 2024 - odkaz (Kumhálová, Lukáš)
 • 22. 2. 2024 - odkaz (Lukáš, Lukas)
 • 26. 2. 2024 - odkaz (Kumhálová, Lukáš)
 • 27. 2. 2024 - odkaz (Lukas, Lukáš)
 • 28. 2. 2024 - odkaz (Kumhálová, Lukáš)
 • 29. 2. 2024 - odkaz (Lukáš, Lukas)

 

Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/163/000026

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámení účastníků seminářů s aktuálním zněním požadavků podmíněnosti včetně hodnocení porušení těchto požadavků s dopadem na poskytování finančních prostředků z EAGF a EAFRD. Součástí semináře bude představení systémového způsobu sledování relevantních požadavků podmíněnosti s ohledem na místo a způsob hospodaření, porozumění těmto požadavkům a doložení splnění jednotlivých požadavků včetně příslušných provozních záznamů a dokumentů. Nedílnou součástí je představení hlavních informačních zdrojů a příprava na kontroly podmíněnosti.

Účastníci budou proškoleni v těchto oblastech:
- podmíněnost a její postavení v dotační politice,
- standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu,
- požadavky na hospodaření v jednotlivých oblastech podmíněnosti,
- hlavní informační zdroje související s plněním požadavků podmíněnosti,
- systémový přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti v návaznosti na požadavky podmíněnosti a informační zdroje.


Termíny seminářů a pozvánky

 

Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství

Registrační číslo projektu: 22/014/0111e/110/000018

Popis projektu:

Cílem projektu je především seznámení odborné veřejnosti (zemědělci aj.) se současným stavem a možnostmi "Integrovaných systémů regulace škodlivých organizmů" s využitím všech prvků (střídání plodin, zpracování půdy, agrotechnika, racionální aplikací pesticidních přípravků) v konvekčním zemědělství v rámci měnících se klimatických podmínkách a s možnostmi nechemických a biologických alternativ v rámci nejnovějších inovací v regulaci škodlivých organizmů. Zemědělci budou seznámení s inovacemi v regulaci chorob, škůdců a plevelů. Dalším cílem je seznámení s problematikou rezistence škodlivých organizmů vůči pesticidům, s možnostmi prevence vzniku rezistence a antirezistentní strategie při používaní pesticidních přípravků v konvenčním zemědělství. Cílem uplatnění integrovaných systémů bude především zvýšení jejich efektivnosti z pohledu účinku na škodlivé organizmy (choroby, škůdci a plevele) při akceptaci NAP a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES dojde k významnému snížení rizik kontaminace potravin, krmiv, půdy a vodních zdrojů jejich rezidui. Současně uplatněné systémy regulace škodlivých organizmů přispějí ke zvýšení diverzity fauny a flory.


Termíny seminářů a pozvánky

 

Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka II.

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/163/000015

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky seminářů s klíčovými aspekty vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v oblasti zemědělství, které přinesla právní úprava obsažená v aktuálně platném občanském zákoníku včetně připomenutí stále probíhající souběžné aplikace původní právní úpravy v oblasti užívacích vztahů k nemovitým věcem a jejich vzájemných konsekvencí a seznámit je s aktuální praktickou aplikací obou právních úprav.
Výklad bude ve větším a detailnějším rozsahu zaměřen na praktické použití či procvičování praktických znalostí a dovedností účastníků seminářů pomocí vzorových textů a listin předložených účastníky seminářů.

Výsledkem projektu bude praktické procvičení a prohloubení znalostí a dovedností účastníků (jak pracovníků právnických osob podnikajících v zemědělství tak samostatně hospodařících rolníků, kteří mají v pracovní náplni nebo musí provádět správu a užívání nemovitých věcí v oblasti především zemědělské prvovýroby) v oblasti vlastnických a užívacích práv k nemovitým věcem, při vyhotovování listin o právních jednáních (zejména smluv) a jejich uzavírání a při řešení obvyklých situací při vlastnictví a užívání nemovitých věcí při zemědělském podnikání s použitím vzorových dokumentů a dokumentů předložených k prezentaci účastníky seminářů.

Projekt se pak podrobněji, než dříve, bude věnovat praktické realizaci přípravy právních dokumentů při nabývání, pozbývání či užívání nemovitých věcí.
Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich činnosti a vznášet dotazy k právní úpravě a aktivně tak ovlivňovat detailní průběh seminářů.

Cílem projektu je tak zvýšit a prohloubit u účastníků seminářů úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti právní úpravy vlastnických a užívacích vztahů k jiným nemovitým věcem v zemědělství, a to zejména z pohledu aplikace správné aplikace právní úpravy, vhodné volby smluvního typu uzavírané smlouvy a jejího obsahu, správné realizace práv a povinností ze smluvních vztahů jejich účastníky, řešení kolizních situací jakož i celkové orientace v této oblasti právní úpravy. Znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a v blízké budoucnosti i nedílnou součástí implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.


Termíny seminářů a pozvánky

Podkladový materiál - prezentace ke stažení ZDE.

Podkladový materiál - prolog ke stažení ZDE.

 

Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství

Registrační číslo projektu: 22/014/0111e/110/000018

Popis projektu:

Cílem projektu je především seznámení odborné veřejnosti (zemědělci aj.) se současným stavem a možnostmi "Integrovaných systémů regulace škodlivých organizmů" s využitím všech prvků (střídání plodin, zpracování půdy, agrotechnika, racionální aplikací pesticidních přípravků) v konvekčním zemědělství v rámci měnících se klimatických podmínkách a s možnostmi nechemických a biologických alternativ v rámci nejnovějších inovací v regulaci škodlivých organizmů. Zemědělci budou seznámení s inovacemi v regulaci chorob, škůdců a plevelů. Dalším cílem je seznámení s problematikou rezistence škodlivých organizmů vůči pesticidům, s možnostmi prevence vzniku rezistence a antirezistentní strategie při používaní pesticidních přípravků v konvenčním zemědělství. Cílem uplatnění integrovaných systémů bude především zvýšení jejich efektivnosti z pohledu účinku na škodlivé organizmy (choroby, škůdci a plevele) při akceptaci NAP a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES dojde k významnému snížení rizik kontaminace potravin, krmiv, půdy a vodních zdrojů jejich rezidui. Současně uplatněné systémy regulace škodlivých organizmů přispějí ke zvýšení diverzity fauny a flory.


Termíny seminářů a pozvánky

 

 

Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků

Registrační číslo projektu: 22/014/0111e/110/000012 

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými agrotechnické postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to i s ohledem na ochranu vody a ovzduší.

V rámci tohoto zadání podat ucelené informace o principech správné výživy rostlin a hnojení, péče o půdní úrodnost a ochrany prostředí. Současně přehledně popsat v době realizace seminářů platné legislativní podmínky, vč. dotačních, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky.

Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly) a pomocných půdních látek (např. technologické vody). Přehledně, a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými půdními látkami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty hnojiv, evidence hnojení a výnosů plodin, elektronická forma evidencí) a s postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, zatížení pastviny, hodnocení limitů, využitelný dusík, přepočty údajů z laboratorních protokolů apod.). Prakticky budou předvedeny i postupy pro zpracování plánů hnojení i výpočty bilance živin a organických látek.

Očekávaným přínosem pro beneficienty bude lepší orientace v problematice nakládání s hnojivy a dalšími hnojivými látkami v propojení s legislativními požadavky, vč. dotačních, čímž lze předejít zbytečným sankcím i krácení dotací. K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (prezentace v elektronické formě, programy pro bilanci živin a organických látek).


Termíny seminářů a pozvánky

 

Výukový materiál - Legislativa hnojení vers. dotační podmínky od roku 2023 - ke stažení ZDE.

Výukový materiál - Hospodaření se živinami a organickými látkami - ke stažení ZDE.

 

Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu

Registrační číslo projektu: 2/014/0111d/163/000028

 

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, evidence léčby a aplikace vybraných látek, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče a hodnocení welfare vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata seminářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického řízení zdraví krav v průběhu mezidobí, strategie veterinárního řízení a optimalizace prevence, léčebných metodik a postupů ve stádě s ohledem na prevenci poruch zdraví.

Termíny seminářů a pozvánky

 
Sborník ke stažení zde.

 

Nové podmínky společné zemědělské politiky do roku 2027

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/163/000013

 

Popis projektu:

Projekt přinese účastníkům informace o úrovni přípravy nové společné zemědělské politiky, stanoveném rámci na úrovni EU, tak na straně národních institucí podílejících se na přípravě a implementaci těchto nástrojů.

Součástí semináře bude celkový přehled o právním rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň zpracování jak na EU úrovni - tzn. hlavní nařízení Rady a EP (případně prováděcích či delegovaných aktů), ale i na úrovni národní legislativy, případně pravidel a metodických pokynů.
Účastníci budou seznámeni s horizontálními parametry nástrojů SZP, resp. s prvky které jsou společné pro více než jeden nástroj - v tomto ohledu by se mělo zejména jednat o novou formu prvku, jež je v současnosti znám jako Cross compliance, který však může být v novém pojetí SZP transformován a rozšířen pod názvem Condicionality.

Jedním z hlavních témat bude strukturální charakter přímých plateb, které do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor (společně s některými opatřeními II. pilíře - např. ANC, AEKO, EZ, DŽPZ, atd. - které jsou však oproti přímým platbám kompenzačního charakteru). Vedle struktury PP se seminář rovněž zaměří na základní podmínky způsobilosti pro čerpání dotací z různých "vrstev" přímých plateb.

Součástí seminářů také bude představení portfolia teorieticky možných opatření k implementaci v rámci II. pilíře a zároveň pravděpodobný seznam vybraných opatření pro realizaci v rámci ČR. V tomto ohledu bude seminář odrážet úroveň příprav a zpracování Strategického plánu ČR a návazně prezentovat podmínky poskytování podpor II. pilíře.

Termíny seminářů a pozvánky

 

Výukový materiál ke stažení zde.

 

Management sociálního odchovu telat v moderních typech krytých teletníků

Registrační číslo projektu: 22/014/0111d/163/000025

 

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům seminářů nejnovější odborné poznatky zpestřené o zahraniční trendy a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při odchovu mléčných telat jak z pohledu managementu, welfare, tak ale i při přípravě stavby teletníků na vlastní farmě.

Hlavní témata seminářů budou rozebírat četné rozdíly mezi individuálním a sociálním systémem odchovu, stejně jako představovat moderní typy teletníků, které jsou dlouhodobě ověřeny v praxi v zahraničí a prošly si tedy již vleklou a mnohdy trpkou fázi vychytávání předem neočekávaných problémů a překážek. Cílem je plně představit základní koncepty a zdůraznit různé výhody i nevýhody jednotlivých systémů, aby si účastníci mohli udělat pokud možno nejvíce objektivní názor na to, zda je jejich chov na případnou zásadní změnu managementu odchovu telat připraven. A pokud ne, tak jaké kroky je nutné nejdříve splnit, aby naopak při zavádění změn nedošlo k zhoršení kvality odchovu.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Sborník ke stažení zde.

 

Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/163/000014

Popis projektu:

Hlavním cílem semináře je seznámení s aktuálními otázkami průběhu nájemních vztahů k půdě vzniklých před roky 2014 a aktuálními otázkami vzniku, změn a zániku pachtovních vztahů a přípravy pachtovních smluv, jak vyplývají z aktuálně platného znění starého i nového občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů

Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a praktických dovedností při přípravě změn nájemní smlouvy, pachtovních smluv a listin týkajících průběhu nájemního a pachtovního vztahu a jeho ukončení jako právního základu užívacích vztahů k zemědělské půdě.

Předpokládá se aktivní účast účastníků semináře formou dotazů, sdělování zkušeností z praxe a společné diskuse.

Dobrá znalost, orientace v právní úpravě a praktické dovednosti jsou základním předpokladem dosažení a udržení ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských závodů a dalšího zlepšení jejich hospodářské výkonnosti za situace budoucích změn evropské i domácí zemědělské politiky a potřeby zajištění konkurenceschopnosti zemědělských závodů.

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/ 

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

 


Uplynulé semináře a kurzy:

Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka

Registrační číslo projektu: 20/011/0111a/163/000037

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky seminářů s klíčovými aspekty vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem (zejména k zemědělské půdě), které přinesla právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku včetně připomenutí stále probíhající souběžnou aplikaci původní právní úpravy v oblasti užívacích vztahů k nemovitým věcem a jejich vzájemné konsekvence a seznámit je s aktuální praktickou aplikací obou právních úprav.

Projekt je zaměřen na praktické procvičení a prohloubení znalostí a dovedností účastníků (jak samostatně hospodařících rolníků, tak pracovníků právnických osob podnikajících v zemědělství, kteří mají v pracovní náplni správu a užívání nemovitých věcí v oblasti především zemědělské prvovýroby) v oblasti vlastnických a užívacích práv k nemovitým věcem, při vyhotovování listin o právních jednáních (zejména smluv) a jejich uzavírání a při řešení obvyklých situací při vlastnictví a užívání nemovitých věcí při zemědělském podnikání.

Projekt se pak podrobněji než dříve bude věnovat praktické realizaci přípravy právních dokumentů při nabývání, pozbývání či užívání nemovitých věcí. Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich činnosti a vznášet dotazy k právní úpravě a aktivně tak ovlivňovat detailní průběh seminářů.

V neposlední řadě budou účastníci informováni o aktualitách legislativních prací k přednášenému tématu.

Cílem projektu je tak zvýšit a prohloubit u účastníků seminářů úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem, a to zejména z pohledu aplikace správné aplikace právní úpravy, vhodné volby smluvního typu uzavírané smlouvy a jejího obsahu, správné realizace práv a povinností ze smluvních vztahů jejich účastníky, řešení kolizních situací jakož i celkové orientace v této oblasti právní úpravy s tím, že znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a v blízké budoucnosti i nedílnou součástí implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky:

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/ 

CZ EN